Alle berichten van behoudkrijtberg

Vieringen Kerst 2020

Donderdag 24 December; Kerstnacht

17.15 uur: Nederlandstalig, met het Xaveriuskoor;

20.30 uur: Latijn, met de Schola;

00.00 uur: Engelstalig, met cantor en orgel.


Vrijdag 25 December; Eerste Kerstdag

10.00 uur: Latijn, met de Schola;

13.00 uur: Nederlandstalig, zonder zang;

17.15 uur: Nederlandstalig, met het Xaveriuskoor;


Zaterdag 26 December; Tweede Kerstdag

10.00 uur: Gezongen Nederlandstalige viering.

Kerstbrief 2020

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg, 

We hebben enkele weken geleden het oude kerkelijk jaar afgesloten met het hoogfeest Christus, Koning van het Heelal. We vernamen toen over het oordeel welke zal plaatsvinden en over de scheiding tussen schapen en bokken. Criterium voor Jezus is wat je als mens hebt gedaan voor de minste van allen. Jezus is geen koning van pracht en praal, macht en werelds aanzien. Zijn Koninkrijk is niet gebouwd op macht en geweld, maar op liefde en goedheid, hartelijkheid en vrede.

Zijn Koninkrijk groeit naarmate we meer leven vanuit Zijn Liefde.

De Liefde van God vinden we in Jezus Christus die als Zoon van God onder ons is gekomen. Tijdens zijn aardse leven ondervond Hij veel tegenstand van de heersers van deze aarde. Hij die niet was gekomen om te heersen, maar om te dienen, was voor hen, die alleen oog hebben voor eigen belang, een aanstoot.

De overgang van het feest van Christus, Koning van het Heelal, naar de Advent is dan ook niet vreemd. Zonder God zijn we als gevallen bladeren door de wind meegevoerd. Aardse dingen kunnen ons ongemerkt in de greep krijgen en ons doen verwijderen van God. God wordt dan uiteindelijk een vage herinnering wat niets meer te doen heeft met onze eigen levenstijl.

Advent leert ons – in het besef dat we onvolmaakte mensen zijn – waakzaam te zijn, dit wil zeggen om bij alles wat we doen gericht te blijven op God en niet te leven alsof God er niet zou zijn. Met andere woorden we mogen niet traag of lauw worden voor de dingen van God. Waakzaamheid vereist tijd voor bezinning en gebed waarin je op gelovige wijze de gebeurtenissen in je leven kan overdenken.

Advent is ook een tijd van verwachting. Gelovigen vieren met Kerstmis de Komst van de Zoon van God onder ons, zowel toen als nu. Met de geboorte van de Zoon van God in een stal, is God iets nieuws begonnen met de mens. De hoofdrolspelers in het kerstverhaal kunnen ons veel leren. Maria en Jozef leren ons om onder alle omstandigheden te blijven vertrouwen op God, en het onbegrijpelijke niet uit de weg te gaan. De herders leren ons hun eenvoud en onvoorwaardelijke toewijding aan hun schapen. Voor de schapen zijn goede herders belangrijk, omdat ze anders gaan zwerven. De schapen hebben recht op plekken waar geestelijk voedsel te vinden is. De engelen zorgen voor het goede nieuws, zodat mensen zich steeds op weg begeven naar God toe en hun hart voor Hem weten te openen.

Koninkrijken komen en gaan. Alleen de Zoon van God die op aarde is gekomen, om ons terug te brengen naar Zijn Vader, weet Zijn Eeuwig Koninkrijk van Liefde in ons te vestigen. Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.

Het groot onderhoud 2020 aan ons kerkgebouw is afgerond. Onze stichting heeft -naast een gift van € 100.000,00 – een groot deel van de kosten van dit groot onderhoud voorgefinancierd. De voorfinanciering zal in een bestek van zes jaar worden terug betaald uit te ontvangen subsidies van de overheid.

Het covid-virus had het afgelopen jaar enorme gevolgen voor het kerkbezoek. Tijdens de eerste golf van deze pandemie bleef het kerkgebouw gesloten. De kerk ging in de zomer weer open, maar moest in de tweede golf van de pandemie haar deuren weer gedeeltelijk sluiten. De vieringen in de kersttijd zullen eveneens een

besloten karakter hebben en beperkt toegankelijk zijn voor de kerkgangers.

We hopen dan ook van harte dat er volgend jaar weer betere tijden zullen aanbreken en een ieder weer zonder voorafgaande reservering de kerk kan bezoeken. Ons werk blijft doorgaan, zodat we hopen dat u ons werk blijft steunen.

Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Pinksterbrief 2020

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

U bent van ons gewend met Pasen een brief te ontvangen. Als gevolg van de heersende pandemie veroorzaakt door het Covid-19 virus en de sluiting van de meeste kerken in Nederland, waaronder de Krijtberg, besloot het bestuur van onze stichting, onze gebruikelijke brief te verzenden op een later tijdstip. Het feest van Pinksteren leek ons een mooi moment om alsnog deze brief te verzenden. Pinksteren is immers het feest waarin we de uitstorting van de Heilige Geest vieren en als zodanig een feest van vertroosting in moeilijke tijden.

De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt gekenmerkt door zowel blijdschap van wege de verrijzenis, als vrees voor de Joden en onzekerheid over hoe nu verder ? De leerlingen weten eigenlijk niet hoe ze nu zonder de lijfelijke aanwezigheid van Jezus richting moeten geven aan hun leven. Petrus pakt zijn oude beroep van visser weer op. De andere leerlingen volgen hem, maar de hele nacht vangen zij niets. Pas zodra Jezus vanaf de oever aanwijzingen geeft over hoe ze wel hun netten vol kunnen krijgen, wordt Hij herkend.

De trouwe kerkbezoekers hebben de laatste maanden de eucharistie slechts kunnen meevieren hetzij via een livestream, hetzij via de radio of de televisie. Er waren van kerkelijke zijde vele initiatieven om de kerk virtueel open te houden, zodat ondanks de gesloten kerkdeuren, velen het Huis van God konden binnenkomen en de mis konden meebeleven.

Een teken dat God zijn kudde niet in de steek laat.

Pinksteren is ons Paasfeest. Jezus stort met Pinksteren de Heilige Geest uit over zijn leerlingen. Door de uitstorting van de Heilige Geest kunnen de leerlingen van alle tijden en alle plaatsen het werk van Jezus en zijn tegenwoordigheid in deze wereld voortzetten. De Heilige Geest wordt herkend aan haar vruchten, welke worden gekenmerkt door vrede en goedheid. Wij wensen u in deze onzekere tijden, deze vrede toe.

Voor wat betreft de werkzaamheden kunnen wij u berichten dat in de planning staat een groot onderhoud aan het kerkgebouw, waarvan de kosten begroot zijn op € 500.000.

Een deel van deze kosten, te weten een bedrag van ongeveer € 350.000 zal worden gesubsidieerd door onder meer de Rijksoverheid en de lokale overheid. Onze stichting heeft een schenking van € 100.000 toegezegd en zal een deel van de kosten voorfinancieren. Het restant van ongeveer € 50.000 zal via collectes en op andere wijze moeten worden verkregen.

We hopen dat u als trouwe donateur een steentje wil bijdragen aan de kosten door een gift aan onze stichting. De gift is voor 125% aftrekbaar, aangezien wij als algemeen nut beogende instelling door de belastingdienst zijn aangemerkt als culturele instelling.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2019

Dinsdag 24 december
Kerstavond

19.00 uur: openstelling kerk
19.30 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
20.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum
21.15 uur: Einde Mis
21.45 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
22.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met zang
23.45 uur: Einde Mis
24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal

Woensdag 25 december/Eerste Kerstdag
9.15  uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
9.30 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, met zang
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum
12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang
Kerk ’s middags open voor bezichtiging
17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Donderdag 26 december/Tweede Kerstdag
11.00 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, Latijn gezongen
Overige missen vervallen
Kerk ’s middags gesloten

Dinsdag 31 december Oudejaarsdag
12.30 uur: Heilige mis, Nederlandstalig, zonder zang
De kerk is overdag gesloten
17.45 uur: Gezongen Heilige mis, Nederlandstalig
Aansluitend oliebollen & glühwein in de pastorie, tot 19.30 uur

Woensdag 1 januari 2020/Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Gezongen Heilige mis, Nederlandstalig
De mis van 12.30 uur vervalt.
De mis van 17.45 uur vervalt.
Kerk ’s middags gesloten

Kerstbrief 2019

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg, 

Sneeuwvlokken dwarrelen in grote getale uit de hemel neer. Het is nacht en stil. De grond kraakt onder hun voeten. De ezel trappelt met zijn hoeven van de kou. Moe van de lange reis, vinden ze onderdak in een schamele stal. De os kijkt wat stuurs op van zijn voederbak, maar zodra hij Maria ziet, geeft hij graag zijn warme vacht als beschutting tegen de straffe kou. Het uur is aangebroken waarop Maria haar Kind ter wereld brengt. De wereld slaapt, onbewust van het grote wonder dat zich in het verborgene voltrekt. De hemel opent zich en brengt de Verlosser voort.

Engelen en aartsengelen verschijnen aan de hemel. Zij brengen het goede nieuws. Heden is in de stad van David de Verlosser geboren. De Verlosser die Christus is. Herders bijeen rondom het vuur, zijn verbaasd en tegelijkertijd vreugdevol. Als zij horen waar zij de Christus kunnen vinden, haasten zij zich naar Bethlehem naar een stal, alwaar zij het Goddelijk Kind vinden in doeken gewikkeld. Zij geven zich spontaan met geheel hun hart en brengen geschenken tegen de kou.

De stilte omsluit de nacht. Het Goddelijk Kind is nog veilig voor de tiran.

Ik draai mijn deur op het nachtslot en keer mij om. Ik ben weer in de stilte waar het allemaal eens begon. Ik telde toen mijn schaapjes en dacht niet na over een Goddelijk Kind tot dat de met sterren bezaaide hemel zich opentrok. Sindsdien is mijn hart verloren in het grote mysterie dat de geboorte van God onder ons is. Ik tel niet langer mijn schaapjes, maar laat mij leiden door Hem die Mijn Herder is.

Het bestuur wenst u een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

Zowel in de voorjaarsvergadering als de najaarsvergadering is gesproken over het meerjarigonderhoud aan het kerkgebouw. Monumentenwacht heeft eind 2018 een rapport uitgebracht over de staat van het kerkgebouw met aanbehoren en de werkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het gebouw in goede staat te houden. Een deel van dit onderhoud kan worden bekostigd uit subsidies te verstrekken door diverse overheden en giften van particuliere organisaties. Een deel zal door onze stichting en de gemeenschap van de Krijtberg dienen te worden bekostigd.

Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling. Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2018

Maandag 24 december
Kerstavond
19.00 uur: openstelling kerk
19.30 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
20.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum
21.15 uur: Einde Mis
21.45 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
22.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met zang
23.45 uur: Einde Mis
24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal

Dinsdag 25 december/Eerste Kerstdag
9.15 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
9.30 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, met zang
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum
12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang
Kerk ’s middags open voor bezichtiging
17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Woensdag 26 december/Tweede Kerstdag
11.00 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, Latijn gezongen
Overige missen vervallen
Kerk ’s middags gesloten

Maandag 31 december Oudejaarsdag
12.30 uur: Heilige mis, Nederlandstalig, zonder zang
De kerk is overdag gesloten
17.45 uur: Gezongen Heilige mis, Nederlandstalig
Aansluitend oliebollen & glühwein in de pastorie, tot 19.30 uur

Dinsdag 1 januari 2019/Nieuwjaardag
11.00 uur: Gezongen Heilige mis, Nederlandstalig
De mis van 12.30 uur vervalt.
De mis van 17.45 uur vervalt.
Kerk ’s middags gesloten

Kerstbrief 2018

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

De droogte van het bijna verstreken jaar lijkt wel symbool te staan voor de tijd waarin we leven. De natuur lijdt bij gebrek aan voldoende water. De mens lijdt wanneer hij het gevoel heeft dat hij niet wordt gehoord, maar slechts zijn prestatie telt. Veel mensen verdwalen in de woestijn van onze westerse maatschappij waar het geloof is vervangen door een eigentijdse moraal, welke geen antwoord geeft op de meest wezenlijke vragen van ons bestaan.

Christenen worden opgeroepen om een licht te zijn voor hun omgeving. Licht veronderstelt verbondenheid met Degene die licht brengt in onze duisternis.
Advent is een tijd van voorbereiding op de komst van Onze Heer. God wil ons nabij zijn. Wij hoeven slechts de deur van ons hart voor Hem te openen, zodat Hij kan binnen komen. Een kribbe met wat stro is voor Hem voldoende om ons hart vrij te maken van het rumoer van deze wereld, zodat wij ook kunnen rusten in Hem.

Kerst brengt de blijde boodschap dat God tot ons komt als een licht in de duisternis van onze wereld. De hemel opent zich voor een kort moment en engelen verkondigen de herders in het veld, het heil dat God de Vader in zijn Zoon heeft bereid voor onze wereld. Een Goddelijk Kind is ons geboren. God zal ons redden is Zijn Naam.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest.

De rector heeft in onze najaarsvergadering zijn plannen kenbaar gemaakt met betrekking tot een verbouwing in de pastorie. In verband met de toenemende pastorale activiteiten, is het de wens van de rector om één spreekkamer te realiseren op de begane grond van de pastorie, de keuken te verplaatsen naar de tussenruimte bij de lift en een andere ruimte (de kluszolder boven de sacristie) te renoveren tot muziek- en vergaderruimte.
Het bestuur heeft in haar najaarsvergadering besloten de verbouwing te ondersteunen met een financiële bijdrage, zodat de verbouwing kan plaatsvinden.

Wij hopen dat u ons werk blijft steunen. Een gift aan onze stichting kunt u nog steeds voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Goede Week & Paasdagen 2018

Vrijdag, 23 maart 2018:

19.00 uur: Gezongen Boeteviering met uitstelling van, en zegen met het Heilig Sacrament. Er is aansluitend biechthoren.

Zaterdag, 24 maart 2018:

17.15 uur: Engelstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal.

Palmzondag, 25 maart 2018:

9.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van een groot Duits koor;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken en gesproken passieverhaal;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal met medewerking van organist en cantor.

Witte Donderdag, 29 maart 2018:

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren.

20.00 uur: Eucharistieviering van Witte Donderdag met medewerking van de Schola Cantorum.

Na eucharistieviering aanbidding bij het rustaltaar tot 22.30 uur.

Goede Vrijdag, 30 maart 2018:

15.00 uur: Kruisweg met Bloemenhulde. Aansluitend Biechthoren tot 17.00 uur;

20.00 uur: Gedachtenis Kruisdood van Onze Heer met medewerking van de Schola Cantorum.

 Stille Zaterdag, 31 maart 2018:

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren

20.00 uur: Paaswake met medewerking van de Schola Cantorum.

 Eerste Paasdag, zondag 1 april 2018:

9.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het Klein Koor;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met medewerking van de Schola Cantorum;

12.30 uur: Stille mis;

17.15 uur: Engelstalige eucharistieviering met medewerking van organist en cantor.

Tweede Paasdag, maandag 2 april 2018:

11.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van Schola Cantorum

 

Paasbrief 2018

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De vastentijd is als een korte woestijntocht. Geen 40 jaren maar 40 dagen vasten we in het verborgene. Het is een tijd waarin we meer dan anders worden geconfronteerd met onszelf en onze omgeving. Het huidig tijdsgewricht kan hierbij voor een christen een enorme beproeving zijn. Het is niet langer gemakkelijk om over je geloof met anderen te praten. Als gelovige heb je al snel het gevoel dat je niet wordt begrepen dan wel dat de spot met je wordt gedreven.

Het vraagt moed om dan te laten zien dat het christelijk geloof niet achterhaald is, maar een levende bron waaruit een mens die dorst naar waarheid en geluk te allen tijde kan putten.

Tijdens het openbare leven van Jezus zien we allerlei soorten mensen de revue passeren.

We zien zowel de eenvoudige vissers die Jezus tot zijn leerlingen maakt als de sluwe farizeeën die er alleen op uit zijn om Jezus te vangen in de strikken van de dood. We zien ook gelovige mannen en vrouwen en arme en lijdende mensen die in Jezus hun vertrouwen stellen.

In het lijdensverhaal lijken de zwakheid van de apostelen en de haat van de farizeeën te triomferen. Het is het menselijke gezicht van de duisternis dat geen toekomst biedt.

De ontdekking van het lege graf, de getuigenis van de vrouwen dat zij de Verrezen Heer zagen en hun eigen ontmoeting met de Verrezen Heer, brengen de leerlingen tot het geloof in de Verrezen Heer. Een geloof dat daarna niet meer van hen kan worden afgenomen.

Het bestuur wenst u dit paasgeloof toe en daarom een Zalig Pasen.

De heer J. Steijaert heeft in de najaarsvergadering van 2017 afscheid genomen als bestuurslid. Hij is ruim 22 jaar bestuurslid van onze stichting geweest en heeft gedurende zijn bestuursperiode de functie van penningmeester vervuld. De laatste jaren was hij nauw betrokken bij het groot onderhoud aan het kerkgebouw. In de voorjaarsvergadering van 2018 is mevrouw J. Oldenburger toegetreden tot ons bestuur. We zijn blij met haar toetreding.

Wij willen u als donateur bedanken voor de financiële steun aan het werk van onze stichting. Hiermede maakt u het mogelijk dat het kerkgebouw behouden blijft voor de eredienst.

Wij zijn ons ervan bewust dat een kerkgebouw zonder een levende geloofsgemeenschap geen functie vervult. God zoekt in de eerste plaats mensen die hem met hart en ziel aanbidden.

Uw financiële bijdrage maakt het echter mogelijk het geloof als gemeenschap te vieren.

Een overzicht van de vieringen in de Goede Week en op de Paasdagen vindt u op de achterzijde van deze brief.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2017

Zondag 24 december/Kerstavond

19.00 uur: openstelling kerk

19.30 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen

20.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

21.15 uur: Einde Mis

21.45 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen

22.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met zang

23.45 uur: Einde Mis

24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal

Maandag 25 december/Eerste Kerstdag

9.00 uur: openstelling kerk

9.30 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, met zang

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang

Kerk ’s middags open voor bezichtiging

17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Dinsdag 26 december/Tweede Kerstdag

11.00 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, Latijn gezongen

Overige missen vervallen

Kerk ’s middags gesloten

Zondag 31 december/Oudejaarsdag

Missen als op zondag

Maandag 1 januari 2018/Nieuwjaardag

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

De mis van 17.45 uur vervalt.

Kerk ’s middags gesloten