Categoriearchief: Uncategorized

Paasbrief 2024

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De veertigdagentijd als periode van vasten, roept de vraag op wat vasten precies is. We weten uit de Bijbel dat vasten te doen heeft met jezelf iets ontzeggen waar je maar moeilijk afstand van kan doen; het geven van aalmoezen en het bidden in het verborgene.

Het vasten als onthouding staat niet op zichzelf. Het vasten is een bewuste keuze voor God en een nee tegen datgene wat ons van God afleidt. De wereld met haar ongeloof en materialisme biedt de mens volop afleiding voor wie niet wilt geloven en er voor kiest God te vervangen door eigentijdse afgoden. Een christen weet uit ervaring dat er een Levende en Sprekende God is. God is Liefde en spreekt tot ons in een taal van liefde. We worden in de veertigdagentijd geroepen om ons meer open te stellen voor God en de bezielende kracht van de Heilige Geest. Het mooie aan vasten is dat het nooit te laat is om te beginnen. Vasten maakt een mens vrij van gehechtheden die er ongemerkt insluipen, om zo meer te delen met anderen.

Jezus komt tijdens zijn openbare leven in conflict met de religieuze leiders van zijn tijd. Hij wordt gekwetst door hun liefdeloosheid ten opzichte van zowel God als hun naasten. De tempel is voor Hem een plaats van gebed. Jezus houdt een pleidooi voor een bezielde relatie met God. Een godsdienst die niet wordt beleefd vanuit het hart is onecht. Jezus geneest ook op de sabbat, de rustdag voor de Joden, aangezien Hij oprecht geraakt wordt door het lijden van de mensen waarvan hij hen wil bevrijden. De Schriftgeleerden zien alleen maar dat Jezus hun regels overtreedt en daarmee een gevaar vormt voor hun gevestigde religieuze orde.

De lijdensweek kan ons schrik aanjagen. Het kruis is een teken van tegenspraak vooral in een wereld die alle lijden het liefste zou willen uitbannen. Jezus kent onze huiver voor het lijden en de dood. Hij sterkte zijn naaste leerlingen dan ook alvorens Hij moest lijden. Zij mochten getuigen zijn van Zijn Gedaanteverandering als voorbode van zijn toekomstige heerlijkheid.

Het lijdensverhaal laat de majestueuze houding zien van Jezus te midden van zijn vijanden. Jezus noemt dit lijden de wil van zijn Vader. Jezus laat in het uiterste lijden Hem door mensen aangedaan, zien wat de uiterste liefde van God tot de mensen is. De doodsangst van Jezus doet je beseffen dat de Liefde van God niet aanvaard wordt. De liefde wordt niet bemind.

De dood van Jezus doet het voorhangsel in de tempel scheuren. Het oude verbond waarin alleen een hogepriester via het voorhangsel bij God kon komen is hiermede ten einde. De tempel door mensenhanden gemaakt is niet langer de woonplaats van God. Christus heeft door zijn dood de barrières tussen God en de mensen verwijderd; wij mogen Hem nu zonder schroom en vol vertrouwen benaderen.

De vrouwen die vroeg in de morgen naar het graf gingen om het lichaam van Jezus te balsemen zien dat de steen welke het graf afsloot, was weggerold en dat een jongeman in een wit gewaad hen met geruststellende woorden aansprak.

De vrouwen reageren met ontsteltenis, schrik en vrees. Het is een menselijke reactie op het ongehoorde en onverwachte van Gods handelen, de voorbode van een diepe vreugde.

Het is Jezus zelf die zijn leerlingen tegemoet komt. Hij legt hun de Schriften uit en toont hen dat Hij alleen door het lijden zijn glorie kon binnengaan. Daar wordt het geloof geboren, namelijk in een hart dat ontvankelijk is voor Gods woord. De Heer schenkt ons dit geloof in Hem, opdat wij dit geloof verder zouden meedelen aan anderen.

Het bestuur wenst u een Zalig Pasen.

De voorjaarsvergadering van onze stichting zal in het teken staan van de kosten van restauratie van het orgel (begroot op € 25.000) en de reparatie van de toegangsdeuren (begroot op € 15.000). We hopen dat u hieraan wilt bijdragen door onze stichting te steunen. Alle bijdragen, hoe groot of klein ook, worden in grote dank aanvaard. Een gift aan onze stichting, die een culturele stichting is, kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij uw giftenaftrek.

De vieringen van de Goede Week & Paasdagen zijn hieronder vermeld.

Zaterdag 23 maart 2024

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren

17.15 uur: Heilige Mis (Engelstalig gezongen)

Palmzondag 24 maart 2024

10.30 uur: Heilige Mis (Gregoriaans gezongen)

12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)

17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

Witte Donderdag 28 maart 2024

12.30 uur: Gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren

20.00 uur: Avondmis Witte Donderdag; Aanbidding & Wake

Goede Vrijdag 29 maart 2024

12.30 uur: Gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

15.00 uur: Kruisweg met aansluitend bloemenhulde

16.00 – 17.00 uur: Biechthoren

20.00 uur: Gedachtenis van de Kruisdood

Paaszaterdag 30 maart 2024 / Heilige Paasnacht

16.00 – 17.00 uur: Biechthoren

20.00 uur: Paaswake Paaszondag

31 maart 2024

10.30 uur: Heilige mis (Gregoriaans gezongen)

12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)

17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

Tweede Paasdag 1 april 2024

10.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen) 

Kerstbrief 2023

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

De donkerte van de laatste maanden van het jaar kunnen ons beklemmen. De regen en de dode bladeren ons deprimeren. Christenen weten zich echter gesterkt door de vaste tijden in het kerkelijk jaar. De advent is zo’n tijd.

De advent is een tijd van verwachting. Christelijke verwachting is meer dan een gezellig samenzijn met familie en vrienden. Christenen zien de adventstijd als een tijd van voorbereiding op de komst van de Heer, de Zoon van de Levende God. Advent is een toegroeien naar die heel bijzondere ontmoeting met de Heer.

Hoe bereiden we ons voor op deze ontmoeting? Door waakzaam te zijn. Waakzaamheid is de kern van ons geloof. Ons geloof mag niet verslappen. Onze huidige tijd wordt gekenmerkt door geloofsafval en onverschilligheid ten aanzien van het geloof. Mensen willen zich niet meer interesseren voor het geloof. Christenen mogen zich niet laten meeslepen door deze tijdgeest, maar moeten innerlijk verbonden blijven met God. Hoe verbonden te blijven met God? Vaste geestelijke routines kunnen tot hulp zijn, vooral als God niet zo voelbaar is.

De advent is tevens een oproep tot bekering. Scheve verhoudingen, onjuiste situaties moeten recht worden getrokken. Licht gaat niet samen met duisternis. Jezus, het Licht van de wereld, verdraagt geen duistere hoeken in ons hart.

De advent is daarom een tijd van hoop. We verwachten dat de Heer ons bekeert en ons nieuw maakt. Door ons te laten dopen met de Heilige Geest – de geest van Liefde en Waarheid – worden we door God nieuw gemaakt en bij Hem ingelijfd.

Maria is een typische adventsfiguur. Zij is vol geloof en verwachting. De aankondiging door de engel Gabriël beantwoordt zij niet met een houding van ongeloof maar met een houding van totale beschikbaarheid: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiedde naar uw woord.” Het antwoord van Maria getuigt van een enorme kracht en een diep verlangen naar de vernieuwing van de wereld. Haar Magnificat gaat dan ook over een God die alle verhoudingen op zijn kop zet. Rijken komen met lege handen te staan. Armen ontvangen overvloed. Machtigen worden van hun troon gestoten en nederigen worden verheven.

Kerstmis is het feest van Gods liefde voor alle mensen. Hij trekt iedereen aan. Veel mensen zijn op zoek naar het licht van de waarheid, het vuur van de liefde. Het Licht dat Christus is, kan alleen ons hart vrede en geluk schenken.

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.


De Stichting tot Behoud van de Krijtberg viert op 15 februari 2024 haar 50-jarig jubileum. Zonder de inzet van onze stichting destijds zou de Krijtbergkerk er niet meer zijn geweest. Het bestuur heeft in overleg met de rector besloten het jubileum feestelijk te vieren met een heilige mis op zondag 4 februari 2024 om 10.30 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na afloop van de mis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de pastorie van de kerk.

De instandhouding van onze mooie kerk vergt een voortdurende inspanning. Zo dient volgend jaar het orgel te worden gerestaureerd. De begrote kosten van deze restauratie bedragen ongeveer € 25.000. We hopen dat u hieraan wilt bijdragen door onze stichting te steunen. Alle bijdragen, hoe groot of klein ook, worden in grote dank aanvaard. Een gift aan onze stichting, die een culturele stichting is, kunt u voor 125%
in aanmerking nemen bij uw giftenaftrek.

Het afgelopen jaar hebben er wijzigingen plaatsgevonden in ons bestuur.
Arie Feij heeft in november van dit jaar afscheid genomen als bestuurder.
Hij was tot mei van dit jaar voorzitter van het bestuur. Arie Feij heeft zijn expertise op het gebied van onderhoud van gebouwen volledig weten in te zetten bij het groot onderhoud van ons kerkgebouw. Hij heeft hiermede een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de stichting, waarvoor het bestuur hem erkentelijk is. Gert-Jan van den Bergh is in mei van dit jaar toegetreden tot ons bestuur en bekleedt
nu de functie van voorzitter. Birgitte Vroom-Dissen is eveneens in mei toegetreden tot ons bestuur als gewoon bestuurslid.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vieringen in de kersttijd:

Zondag, 24 december, 4e zondag van de Advent
10.30 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.

Zondag 24 december, Kerstnacht:
20.00 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
22.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
24.00 uur: H. Mis; Engelse mis.

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag:
10.30 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
17.15 uur: H. Mis; Engelse mis.

Dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag:
10.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis: vervalt.

Zondag 31 december, Oudejaarsdag:
10.30 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
17.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
Aansluitend oliebollen met glühwein tot 19.00 uur.

Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag:
10.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
12.30 uur: H. Mis: vervalt.

Vieringen Goede Week en Paasdagen 2023

Zaterdag 1 april 2023
16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren
17.15 uur: Heilige Mis (Engelstalig gezongen)

Palmzondag 2 april 2023
10.30 uur: Heilige Mis (Gregoriaans gezongen)
12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)
17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

Dinsdag 4 april 2023
19.00 uur: Boeteviering; Aansluitend Biechthoren

Witte Donderdag 6 april 2023
12.30 uur: Gebruikelijke Eucharistieviering vervalt
16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren
20.00 uur: Avondmis Witte Donderdag; Aanbidding & Wake tot 7.00 uur op Goede Vrijdag

Goede Vrijdag 7 april 2023
12.30 uur: Gebruikelijke Eucharistieviering vervalt
15.00 uur: Kruisweg met aansluitend bloemenhulde
16.00 – 17.00 uur: Biechthoren
19.00 uur: Gedachtenis van de Kruisdood

Paaszaterdag 8 april 2023 / Heilige Paasnacht
12.00 – 16.00 uur: Kerk geopend
16.00 – 17.00 uur: Biechthoren
20.00 uur: Paaswake

Paaszondag 9 april 2023
10.30 uur: Heilige mis (Gregoriaans gezongen)
12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)
17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

Tweede Paasdag 10 April 2023
10.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

Paasbrief 2023

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De woestijn als plaats van stilte, armoede en bekoring, gaan vooraf aan het openbare leven van Jezus. Jezus wordt door de Heilige Geest gedreven naar de woestijn waar hij 40 dagen en nachten in vasten en gebed doorbrengt. De woestijn is niet enkel de plaats waar de lichamelijke beproeving van honger, dorst en behoeftigheid worden beleefd. Het is ook de plaats waar het mensenhart wordt blootgesteld aan de geestelijke verleidingen van heerszucht, hebzucht en eerzucht. Jezus weerstaat alle bekoringen. Jezus steunt hierbij op het woord van God zoals dat te vinden is in het Oude Testament. Hij droeg dit woord in zijn hart zodat het honderdvoudig vrucht kon dragen. De vastentijd als woestijn helpt alle mensen om te strijden tegen het kwaad om zo de waardigheid als kinderen van God terug te vinden.

Jezus trekt tijdens zijn openbare leven met zijn leerlingen door Galilea, Samaria en Judea naar Jeruzalem. Tijdens deze reis onderricht Jezus zijn leerlingen en zijn toehoorders over het Koninkrijk van God. Jezus is hier als een zaaier die het Woord van God royaal uitzaait met de bedoeling dat het wortel zal schieten in de harten van de mensen. Zijn woorden gaan vaak gepaard met wonderen. Hij wekt doden op en geneest zieken. De wonderen laten zien dat God een barmhartige God is, vol mededogen, ontferming en liefde, voor alle mensen.
Velen van zijn toehoorders horen het Woord van God niet. Zij zijn als de weg, de rotsachtige grond en de distels. Plaatsen waar het zaad niet, soms of heel even ontkiemt, maar nooit vrucht draagt. Het is de massa die Jezus’ boodschap niet kan of wil begrijpen.

De leerlingen die wel in Hem geloven als de Christus, de gezalfde van God, vormen echter de goede aarde waarin het Woord van God valt en vrucht draagt. Een mensenhart kan een mengeling vormen van weg, rotsgrond, distels en goede grond. Het is aan ons om de onvruchtbare grond van ons hart te willen zien en deze te willen omvormen in goede grond.

De opgang naar Jeruzalem wordt gekenmerkt door een toenemende vijandigheid van de kant van de religieuze leiders. Jezus houdt zich immers niet aan hun wetten, vooral die van de sabbatrust. Jezus verwijt de religieuze leiders dat zij de naleving van hun wetten belangrijker
vinden dan de liefde tot God en de mensen. Voor Jezus geldt dat godsdienst vanuit het hart moet komen. Jezus voelt dat zijn uur is aangebroken. Hij zal de mensen verlossen en brengen naar Zijn Vader, zodat zij Zijn Vader gaan zien als hun vader en Hem zo zullen aanbidden.

Het lijdensverhaal doet ons verstillen. Hoeveel kwaad moet een mens verduren voordat de honger naar geweld is gestild? Hoeveel lijden moet God verdragen als gevolg van onze zonden? De beulen van Jezus kennen geen mededogen. Zij geselen Jezus en drijven de spot met Hem. Hoeveel moet er gebeuren voordat wij tot inkeer komen? Pilatus probeert bij het
Joodse volk medelijden met Jezus op te roepen. De afwijzing van Jezus is echter een feit.

Spijkers nagelen Jezus aan het Kruis. Hij geeft zijn bloed om ons te verlossen. Het stervensuur van Jezus is een uur van waarheid. De aarde beeft en het voorhangsel scheurt. Duisternis omhult de aarde. De omstanders worden met vrees vervuld en komen tot inzicht.
Een nieuwe dag breekt aan. Het is paasmorgen. Het duurt niet lang of de leerlingen bemerken dat Jezus is opgestaan uit de dood. De droefheid van de leerlingen slaat om in een intense vreugde die zij willen delen met anderen. Jezus komt zijn leerlingen tegemoet.
Geloven in de Verrezen Heer schenkt een diep vertrouwen in een woelige wereld.


Wij wensen u daarom een Zalig Pasen.


De kerk heeft als taak mensen een plaats te bieden waar ze samen kunnen komen om de sacramenten te kunnen vieren. We hopen dan ook dat u ons werk blijft steunen.

Kerstbrief 2022

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

Advent is een toegroeien naar Kerstmis als het feest van de geboorte van Onze Heer. Deze geboorte is een beslissende fase in de geschiedenis van de mensen. De mensen worden uitgenodigd om met Jezus het beloofde land van de Heilige Geest binnen te treden. Advent is letterlijk het wachten op de komst van de Heer.

We horen tijdens de adventstijd veel profetieën die allemaal gaan over het naderende Koninkrijk der Hemelen dat in de persoon van Jezus op aarde gestalte zal krijgen. Veel van de profetieën zijn van Jesaja, de zoon van Amos. Hij leefde ruim 700 jaar vóór de geboorte van Onze Heer. Zijn visioenen over de komst van de Messias zijn in sprekende taal opgetekend en bewaard gebleven. Zo spreekt hij over de berg van de Heer die zal uitrijzen boven alle bergen en alle volkeren naar zich toe zal trekken en over de stronk van Isaï waaraan een nieuwe loot zal komen. Jesaja doelt hiermede op de Zoon van God die geen oordeel zal vellen naar uiterlijke schijn, geen uitspraak zal doen op grond van geruchten, maar de kleinen recht zal verschaffen en de boosdoener zal straffen.

Een andere profeet over wie wij veel in de adventstijd horen is Johannes de Doper. Hij roept de mensen op om zich te bekeren en vruchten voort te brengen die passen bij bekering. Bekeren betekent zoiets als een nieuwe weg inslaan door ons hart te openen voor Jezus die ons met het vuur van de Heilige Geest wil dopen.

Het verhaal van Kerstmis begint met de boodschap aan Maria. Haar nederigheid verhindert haar te zien dat zij uitverkoren is als Moeder van de Heer. De aankondiging door de Engel Gabriël brengt dan ook schrik en vrees in haar teweeg. In haar komt de oud-testamentische profetie van Jesaja tot vervulling: Zie, een maagd zal zwanger worden en een kind ter wereld brengen die zij zal noemen: Immanuël, hetgeen betekent: God met ons. De boodschap aan Maria toont ons dat het initiatief van het Nieuwe Verbond tussen God en zijn volk geheel van Godswege komt en dat Maria (beeld van Gods volk) pure ontvankelijkheid is.

Christenen vieren Kerstmis met blijdschap, geen oppervlakkige feestvreugde, maar een innerlijk gevoelde vreugde, vanwege de Geboorte van Onze Heer. Zij voelen mee met de woorden van Jesaja die meldt hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode zijn, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden. Eenzelfde vreugde verkondigen de engelen die goed nieuws brengen aan de herders in het veld. Deze vreugde is van alle tijden en plaatsen, wanneer God mag binnentreden in ons bestaan. Kerstmis is daarom een feest van hoop. Het licht van Christus zal – hoe groot onze duisternis ook is – deze doorbreken.

Het bestuur wenst u daarom een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe.

Het laatste groot onderhoud aan het kerkgebouw is in 2020 afgerond. Het bestuur is onlangs door de rector van de Krijtberg benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren ter dekking van het exploitatietekort dat is ontstaan bij R.K. Stichting De Krijtberg. Dit exploitatie-tekort is onder meer een gevolg van de coronaepidemie. Het bestuur heeft besloten tot een bijdrage van € 20.000.

We hopen dat u met een bijdrage ons financieel blijft steunen, zodat we de kerk open kunnen houden, ondanks het (hopelijk tijdelijk) teruggelopen kerkbezoek. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vieringen in de kersttijd:

Dinsdag 20 december
19.00 uur: Boeteviering, aansluitend biechthoren.

Zaterdag 24 december, Kerstnacht:
20.00 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
22.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met IgnatiusCantorij.
24.00 uur: H. Mis; Engelse mis, met cantor/cellist en orgel.

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag:
10.30 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met cantor/cellist.
17.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met IgnatiusCantorij.

Maandag 26 december, Tweede Kerstdag:
10.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis: vervalt.

Zaterdag 31 december, Oudejaarsdag:
12.30 uur: H. Mis; zonder zang;
17.15 uur: H. Mis Engelse mis, met cantor/cellist en orgel; daarna oudejaarsavond.

Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag:
10.30 uur: H. Mis, Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis; zonder zang.
17.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig; met IgnatiusCantorij.

Vieringen Goede Week en Paasdagen 2022

ZATERDAG 9 APRIL 2022

17.15 uur: Heilige Mis (Engelstalig gezongen)

PALMZONDAG 10 APRIL 2022

10.30 uur: Heilige Mis (Gregoriaans gezongen)

12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)

17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

DINSDAG 12 APRIL 2022

19.00 uur: Boeteviering; Aansluitend Biechthoren

WITTE DONDERDAG 14 APRIL 2022

12.30 uur: gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren

19.00 uur: Avondmis van Witte Donderdag gevolgd door Aanbidding & Wake tot 22.30 uur

GOEDE VRIJDAG 15 APRIL 2022

12.30 uur: gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

15.00 uur: Kruisweg met aansluitend bloemenhulde

16.00 – 17.00 uur: Biechthoren

19.00 uur: Gedachtenis van de Kruisdood

PAASZATERDAG 16 APRIL 2022 / HEILIGE PAASNACHT

12.30 uur: gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

16.00 – 17.00 uur: Biechthoren

19.00 uur: Paaswake

PAASZONDAG 17 APRIL 2022

10.30 uur: Heilige mis (Gregoriaans gezongen)

12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)

17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

TWEEDE PAASDAG 18 APRIL 2022

10.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

Paasbrief 2022

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

Nu de oorlog in Europa het wereldtoneel beheerst, komt al snel de vraag op naar het mensbeeld dat ons voor ogen staat. Wie denkt in termen van geweld, hoezeer noodzakelijk voor de verdediging van zijn eigen vaderland, zal ook moeten beseffen, dat de prijs voor al dat geweld hoog is. Een mens is immers niet geschapen voor geweld.

Geweld schaadt de mens in zijn waardigheid van mens als beeld van God. Waar liefde en vergeving zouden moeten heersen, worden in tijden van oorlog deze al snel verwisseld door haat en wraak met het risico dat men zijn gelijk met alle middelen aan de ander wil opleggen.

Tijdens het leven van Jezus was de situatie niet veel anders. Veel Joden in Palestina verlangden ernaar te worden bevrijd van de overheersing door de Romeinen. Het openbare leven van Jezus wordt gekenmerkt door Zijn Verkondiging van het Rijk van God. Jezus gaf zijn leerlingen vaak te verstaan dat zij het Rijk van God niet moesten verstaan in politieke zin. Hij deed dit aan de hand van de parabels van de schat in de akker, het gist in de deeg en het mosterdzaadje dat uitgroeit tot een boom waarin vele vogels komen nestelen. Jezus ontvluchtte de menigte dan ook toen Hij begreep dat de mensen Hem tot een aardse koning wilden uitroepen. Hij was gekomen om de mensen weer te herstellen in hun oorspronkelijk waardigheid van kinderen van God; mensen geschapen naar het beeld van God en als zodanig erfgenamen van het Rijk van God, het Rijk van Liefde, want God is Liefde.

De tegenstanders van Jezus kwamen uit de hoek van de Farizeeën en de Sadduceeën, de gevestigde religieuze orde, die veel deden voor de uiterlijke schijn, maar innerlijk ver van God verwijderd waren. Wie zich niet aan hun regels hield, verdiende in hun ogen straf en uitsluiting. Jezus wijst hun op hun schijnheiligheid en hun gebrek aan liefde voor God en medemensen. Hij komt op voor mensen die falen in hun leven en geneest hen naar ziel en lichaam. Doordat Jezus de wet van God stelt boven de wet van mensen en zichzelf de Zoon van God noemt, besluiten de Farizeeën en de Sadduceeën Jezus te doden.

Het lijdensverhaal toont ons een smeltkroes van slechtheid en zwakheid van mensen. We zien ook de koninklijke houding van Jezus. Hij is vrij van geweld en laat zich ook niet ketenen door het geweld. Hij zwijgt en ondergaat het Lijden als de wil van God.

Geweld lijkt voor een korte duur de grote winnaar. De waarheid van Pasen is echter dat God zich niet laat binden door de strikken van de dood. De Liefde is sterker dan de machten van kwaad en dood. Het kruis wordt zo de nieuwe levensboom waar de krachten van de duisternis worden gebonden. Wij wensen u en de wereld een Zalig Pasen.

De kerk heeft een missionaire taak vooral in een samenleving waar het Woord van God nauwelijks gehoord wordt en de sacramenten van het geloof niet of nauwelijks gepraktiseerd worden. Dank zij u kan de kerk haar missionaire taak blijven uitoefenen. We hopen dan ook dat u ons werk blijft steunen. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. We danken u op voorhand voor uw gave.

Kerstbrief 2021

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg, 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij mij is de advent een tijd van tradities.

Eerst wordt de kerstversiering van zolder gehaald en de kerstboom opgetuigd.

Ik geniet dan met volle teugen van al het zilverwerk dat glinstert en de kerstverlichting die het huis in donkere dagen zo gezellig maakt.

Een week later wordt de stal van zolder gehaald en krijgen de herders en de wijzen hun plaats bij de kerststal. Het Goddelijk Kind is nog niet geboren, maar het is alsof ik met de herders en de wijzen uitzie naar het feest van Christus geboorte.

Delen mensen niet dezelfde tradities en verwachting als zij samenkomen in de kerk ? De adventskaarsen – symbool van het Komende Licht dat met Christus in de wereld komt – worden één voor één ontstoken. We zingen het Rorate Caeli

dat ons voorhoudt dat een mens zonder God wordt als een verlaten stad, als een gevallen blad dat door de wind wordt weggevoerd van God.

Toch is de advent meer dan een oude traditie. Worden we in de advent niet gewezen op de kern van ons bestaan ? De lezingen van de advent geven hierbij

een sleutelrol aan Johannes de Doper. Zijn taak is de mensen voor te bereiden op de komst van de Heer. Hij spreekt hierbij duidelijke taal. Alle kromme paden moeten recht worden en alle ruwe wegen effen. Dalen moeten gevuld worden en bergen en heuvels moeten geslecht worden. God kijkt naar ons hart en verwacht van ons eerlijkheid. Bekering betekent daarom vooral je hart openen voor Jezus die ons met het vuur van de Heilige Geest wil dopen. Jezus is sterker dan Johannes, omdat alleen Hij het hart van de mens kan vervullen met Gods Liefde.

Die liefde is ernstig. Zij zal het kaf verbranden. Alles wat leeg en onecht is in ons hart zal moeten verdwijnen. Wat de mens niet uit zichzelf vermag, zal het vuur van de Geest bewerken, namelijk een grondige zuiverheid van hart. Deze zuiverheid brengt vreugde die het hart vervult en die niemand ontnemen kan.

We vieren met Kerst de geboorte van Jezus die als het ware Licht dat iedere mens verlicht in de wereld komt. We zullen vernemen dat niet iedere mens bereid is Hem te aanvaarden. Licht en duisternis blijven. Zij zijn van alle tijden.

Het blijde nieuws is dat God aan allen die Hem wel aanvaarden, het vermogen geeft om kinderen van God te worden. Als kinderen van God zijn zij, ook in sombere tijden, het zout der aarde en het licht van de wereld. Dit is het wonder van Kerstmis dat iedere mens raakt.  

Het bestuur wenst u daarom een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe.

Het afgelopen jaar waren er geen werkzaamheden aan ons kerkgebouw. Het laatste groot onderhoud is in 2020 afgerond.

Het corona-virus heeft nog steeds gevolgen voor het kerkbezoek. Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen, zijn er op dit moment geen kerdiensten mogelijk na 17.00 uur. Gelukkig biedt de livestream uitkomst, zodat u niet geheel verstoken hoeft te blijven van het bijwonen, weliswaar via livestream, van de kerstvieringen. 

Ons werk blijft echter doorgaan, zodat we hopen dat u ons werk blijft steunen.

Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Hieronder treft u een overzicht van de vieringen in de kersttijd:

Woensdag 22 december 2021:

16.00 uur: Boeteviering

Vrijdag 24 december 2021,Kerstnacht

16.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor

20.00 uur: Latijnse eucharistieviering met de Schola Cantorum via livestream (geen kerkbezoek)

Zaterdag 25 december 2021, Eerste Kerstdag

10.00 uur: Latijnse eucharistieviering met de Schola Cantorum

12.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor

16.00  uur: Solemn Eucharist in English.

Zondag 26 December 2021,Tweede Kerstdag

10.00 uur: Latijnse eucharistieviering met de Schola Cantorum
12.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor

16.00 uur: Eucharist in English

Vrijdag 31 december2021, Oudjaarsdag:
12.30 uur: Eucharistieviering zonder zang;
16.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor.

Vieringen Goede Week en Paasdagen 2021

ZATERDAG 27 MAART 2021

17.15.uur: Palm Sunday Mass, in English with cantor/cello and organ.

PALMZONDAG 28 MAART

Herdenking aan de intocht van de Heer: zegening van Palmtakken. Evangelie: lijdensverhaal.

10.00 uur: Heilige Mis m.m.v. Schola Cantorum

13.00 uur: Stille Heilige Mis

17.15 uur: Heilige Mis m.m.v. het Xaveriuskoor

WITTE DONDERDAG 1 APRIL

19.00 uur: Avondmis van Witte Donderdag m.m.v. Schola Cantorum en Xaveriuskoor

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL

15.00 uur: Kruisweg aansluitend Bloemenhulde m.m.v. cantor/cello

16.30 – 17.30 uur: Biechthoren

19.00 uur: Gedachtenis van de Kruisdood m.m.v. Schola Cantorum

PAASZATERDAG 3 APRIL / HEILIGE PAASNACHT

15.00 – 16.30 uur: Biechthoren

17.00 uur: Paaswake m.m.v. Schola Cantorum en Xaveriuskoor; doop en/of vormsel Catechumenen

PAASZONDAG 4 APRIL

10.00 uur: Heilige Mis m.m.v. Schola Cantorum

13.00 uur: Stille Heilige Mis

17.15 uur: Solemn Mass, in English with cantor/cello and organ; with Baptism and/or Confirmation

TWEEDE PAASDAG 5 APRIL

10.00 uur: Heilige Mis m.m.v. het Xaveriuskoor

Paasbrief 2021

De vastentijd is voor een christen een tijd van bewuste versobering. Zoals Jezus zich terugtrok in de woestijn en aldaar 40 dagen en nachten vastte als voorbereiding op zijn openbare leven, zo moet een christen in de hectiek van deze wereld een evenwicht proberen te vinden tussen enerzijds het lawaai van de wereld en de stilte van de woestijn waarin hij God kan ontmoeten.

Vasten doen we niet op onszelf. We hebben de hulp nodig van de Heilige Geest.

Jezus werd door de Heilige Geest gedreven naar de woestijn waar hij na 40 dagen van vasten werd beproefd door de duivel. De duivel vraagt Hem zijn macht te gebruiken in eigen voordeel. Hoe gemakkelijk moet het voor Jezus zijn om stenen te veranderen in brood ? Vervolgens toont de duivel Jezus alle koninkrijken van de wereld. Het wordt Hem allemaal aangeboden, onder één voorwaarde, namelijk dat Jezus zijn liefde voor Zijn Vader opgeeft. De derde bekoring is de meest sluwe van alle bekoringen. Jezus wordt hierin uitgedaagd om misbruik te maken van zijn speciale relatie met Zijn Vader. Jezus bestrijdt de duivel echter met het woord uit de Heilige Schrift en weet zich sterk door de Heilige Geest waarmee Hij is vervuld. Vasten is in zekere zin een wapenrusting aanleggen door ons te laten leiden door de Geest van God, die ons kinderen van God doet zijn.

Het openbare leven van Jezus wordt gekenmerkt door Zijn bewustzijn dat Hij omhoog geheven moet worden zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn.

Jezus is zich ervan bewust dat dit de enige manier is om de mensen weer naar God te brengen. Ons geloof is daarmee niet een pessimistisch geloof, maar een geloof in de Liefde van God die zijn eniggeboren Zoon aan ons heeft gegeven, opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Het lijdensverhaal toont ons niet alleen de zwakheid van de leerlingen en de haat van de gevestigde religieuze orde, maar ook de majesteit van Jezus, die zijn lijden ondergaat als de wil van Zijn Vader. Het lijden van Jezus heeft twee kanten. Enerzijds de schijnbare afwezigheid van God de Vader; anderzijds de afwijzing van de Goddelijke Liefde door de mensen. Jezus tast gelijk wij mensen in het duister omtrent het nut van het lijden. Hij laat zich echter er niet door neerslaan, maar ondergaat het lijden als een strijd tegen de krachten van de duisternis. Doorheen de duisternis van Goede Vrijdag en de stilte van Paaszaterdag, gloort het zachte licht van Paasmorgen. Jezus laat zich niet binden door de strikken van de dood.

Getuigen komen de leerlingen melden dat de Heer is verrezen. Ongeloof en schrik is hun reactie. Het is de Verrezen Heer zelf die de leerlingen tegemoet komt door aan hen te verschijnen en hun zo tot het geloof in de verrijzenis brengt. Licht en duisternis zijn van alle tijden. Geen mens ontkomt aan het lijden. Ons geloof is tevens vol hoop. We weten dat Jezus het lijden ook niet uit de weg is gegaan en door het lijden heen het Leven is binnengegaan.

We wensen u als bestuur dit verrijzenisgeloof toe en daarom een Zalig Pasen.

Het groot onderhoud 2020 aan het kerkgebouw is afgerond. Het Kerkbezoek is jammer genoeg nog steeds beperkt. We hopen dat er spoedig betere tijden zullen aanbreken.

We willen u als donateur van onze stichting bedanken voor uw financiële ondersteuning van ons werk. We hopen dat u ons werk blijft steunen. Dit is noodzakelijk willen we ook in de toekomst een baken van hoop blijven voor alle mensen die God zoeken. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek.