Kerstbrief 2015

Amsterdam, december 2015.

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

De advent is een tijd van intense verwachting welke als een kostbare bloem is geplant in onze harten. Gelijk elke bloem moeten we deze verwachting voeden en beschermen. We worden daarom aangemaand om waakzaam te blijven en het contact met God niet te verliezen. De advent is daarom een goede oefening in concreet, bewust en wakker geloven.

We vieren met Kerstmis de geboorte van Onze Heer. Het is een geboorte die door alle tijden heen mensen aanspreekt en inspireert tot bekering. God koos een voederbak als zijn wieg en de warme adem van de os als zijn deken. Wat we zien is evenzeer een uitdaging als een bevestiging. We worden uitgedaagd in ons gewone manier van denken, waar de menselijke maat vaak zegeviert. We worden bevestigd in ons geloof doordat we zien dat God groter is dan deze menselijke maat. God komt tot ons in armoede met als Zijn enig bezit Zijn Liefde. Hij komt naar ons toe om ons terug te brengen tot God. Het wapengekletter van de wereld zal hiervoor moeten wijken. We wensen u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

We hebben u de afgelopen jaren op de hoogte gehouden van het meerjarig onderhoud aan het kerkgebouw, welk meerjarig onderhoud plaatsvond in 4 fasen. De werkzaamheden betreffende dit groot onderhoud zijn nu uitgevoerd. Onze stichting heeft 35% van de kosten van deze werkzaamheden voor zijn rekening genomen. Het resterende deel (65%) van de kosten is gesubsidieerd door de overheid. Het groot onderhoud was noodzakelijk willen we het kerkgebouw behouden voor de toekomst. Er zijn nog enige punten welke onze aandacht behoeven, zoals de kerktorens. Elk jaar zal een meting moeten uitwijzen of er sprake is van een verzakking van de torens. Doordat het kerkgebouw een Rijksmonument is, krijgen we regelmatig bezoek van de monumentenwacht die ons attendeert op gebreken.

Het meerjarig onderhoud heeft de stichting € 188.764, 86 gekost. De totale kosten van het meerjarig onderhoud zijn, mede dankzij de inzet van twee bestuurders van onze stichting, binnen de begroting gebleven.

Voor het behoud van het kerkgebouw voor de eredienst zijn we aangewezen op uw financiële bijdrage. Een gift wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw jaarlijkse giftenaftrek. Onze stichting wordt namelijk aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling.

Tot slot berichten wij u dat de vieringen in de kersttijd zijn vermeld op de bijlage bij deze brief.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Goede Week & Paasdagen 2015

Zaterdag, 28 maart 2015

17.15 uur: Engelstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal.

Palmzondag, 29 maart 2015

9.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van het koor Jubilate Deo;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken en gesproken passieverhaal;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal met medewerking van organist en cantor.

Witte Donderdag, 2 april 2015

20.00 uur: Eucharistieviering van Witte Donderdag met medewerking van de Schola Cantorum. Na eucharistieviering aanbidding bij het rustaltaar tot 22.30 uur.

Goede Vrijdag, 3 april 2015

15.00 uur: Kruisweg met Bloemenhulde. Aansluitend Biechthoren tot 17.00 uur;

20.00 uur: Gedachtenis Kruisdood van Onze Heer met medewerking van de Schola Cantorum.

Stille Zaterdag, 4 april 2015

20.00 uur: Paaswake met medewerking van de Schola Cantorum.

Eerste Paasdag, zondag 5 april 2015

9.15 uur: Het koor Jubilate Deo zingt liederen;

9.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het koor Jubilate Deo;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Stille mis

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van organist en cantor.

Tweede Paasdag, maandag 6 april 2015

11.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het koor Jubilate Deo.

Paasbrief 2015

Amsterdam, maart 2015

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

We staan voor de passietijd waarin we het lijden van Onze Heer herdenken. Het passieverhaal raakt je als gelovige. Leerlingen die op de vlucht slaan zodra Jezus gevangen wordt genomen, dan wel hun toevlucht nemen tot geweld. De gemeenheid en het geweld waaraan Onze Heer wordt overgeleverd. Het lijdensverhaal toont ons ook de zachtmoedige kant van Jezus.

Hij verdraagt alles in stilte en troost zelfs de wenende vrouwen. Hij laat zich niet verbitteren, maar vraagt om vergeving voor zijn beulen. De duisternis van Goede Vrijdag is volkomen, zodra Jezus sterft aan het kruis. De dood lijkt haar zege te hebben behaald. Wat rest is de graflegging voorbehouden aan enkele getrouwen. De steen als einde van een mooie episode ? Niets blijkt minder waar. De leerlingen vinden op de derde dag een leeg graf en langzaam gaan hun ogen open. Ze herkennen De Heer die opgestaan is uit de dood, waarna hun verdriet omslaat in vreugde. Hij die de dood overwon wil ook ons maken tot getuigen van het nieuwe leven dat Hij bracht door Zijn Verrijzenis. Dit nieuwe leven dat hier en nu te herkennen is aan de vreugde en de vrede als tekenen van Gods aanwezigheid in het diepst van ons hart. Zo zijn kruis en verrijzenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. We wensen u een zalig Pasen.

In onze laatste brief informeerden wij u omtrent de voortgang van het groot onderhoud aan ons kerkgebouw. Inmiddels hebben de werkzaamheden van fase 3 en 4 van dit groot onderhoud een aanvang genomen en zijn de kosten hiervan ook begroot. Tijdens een inspectie van het dak bleek enig herstelwerk aan het dak noodzakelijk. Dit herstel zal daarom worden meegenomen in het groot onderhoud van fase 3 en 4.

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling. Dit heeft als voordeel dat giften aan onze stichting voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde voor de status van algemeen nut beogende instelling is wel dat we bepaalde informatie omtrent onze stichting dienen te publiceren op een eigen website.

Inmiddels is deze website in de lucht. Sinds begin van dit jaar is alle informatie omtrent onze stichting terug te vinden op de website: www.behoudkrijtberg.nl.

De kerk is een belangrijke plaats voor de beleving van ons geloof en een baken voor hen die zoeken naar God. De Krijtberg valt op in het stadsbeeld door zijn markante bouw met de twee traptorens. Het is belangrijk om in deze tijd een zichtbare kerk te zijn met een duidelijke boodschap. Het is ons daarom alles aan gelegen om de Krijtberg te behouden als kerk voor onze geloofsgemeenschap. We doen daarom weer een beroep op uw vrijgevigheid als donateur.

Zoals gebruikelijk is een overzicht van de vieringen in de Goede Week en op de Paasdagen bijgevoegd.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2014

Woensdag 24 december 2014

De Heilige Missen van 12.30 uur en 17.45 uur vervallen

De kerk is overdag gesloten

Kerstavond

19.00 uur: openstelling kerk

19.30 uur: kerstliederen gezongen door de Schola Cantorum

20.00 uur: Hoogmis m.m.v. van de Schola Cantorum

21.15 uur: Einde Mis

21.45 uur: kerstliederen gezongen door het koor Jubilate Deo

22.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

23.45 uur: Einde Mis

24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal m.m.v. cantor/cellist

Donderdag 25 december 2014 / Eerste Kerstdag

9.00 uur: kerstliederen/motetten gezongen door het koor Jubilate Deo

9.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

Overige heilige missen als op zondag

Kerk ’s middags open

Vrijdag 26 december 2014 / Tweede Kerstdag

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. de Schola Cantorum

Kerk ’s middags tot 17.00 uur open.

Woensdag 31 december 2014 Oudejaarsdag

12.30 uur: stille mis

Kerk ’s middags gesloten

17.45 uur Oudejaarslof gezongen door het koor Jubilate Deo met het Te Deum. Aansluitend Oliebollen&Gluhwein tot 19.30 uur

Donderdag 1 januari 2015 / Nieuwjaardag

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

Kerk ’s middags tot 17.00 uur open.

Kerstbrief 2014

Amsterdam, december 2014.

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

Wie het kerkelijk jaar op de voet volgt, bemerkt de merkwaardige overgang, tussen de laatste twee weken van het kerkelijk jaar en de advent. De waarschuwingen over de eindtijd liggen nog vers in onze geheugen, maar zodra we de drempel van het nieuwe kerkelijk jaar zijn gepasseerd, bemerken we in ons hart, een stille verwachting van ingehouden vreugde. We worden herinnerd aan de kern van ons bestaan. We leven in de verwachting van Onze Heer en deze verwachting vraagt om een voorbereiding, zodat we niet worden overvallen door zijn komst. De advent is bij uitstek zo’n periode van voorbereiding. Eigenlijk zou ons hele leven een grote advent moeten zijn. Een leven vanuit de innerlijke dimensie van ons bestaan. De geboorte van De Heer krijgt zo een bijzondere glans doordat we luisteren met ons hart en open staan voor de boodschap die God ons wilt brengen, namelijk dat Hij tot ons komt als een Redder. Een God die tot het uiterste gaat en opdat niemand nog schrik voor Hem zou hebben, geboren wordt in een stal.

Het in onze eerdere brieven aangekondigde meerjarig onderhoud aan onze kerk is voor wat betreft fase 1 en 2 inmiddels afgerond. De werkzaamheden van fase 1 en 2 hadden onder meer betrekking op het herstel van het metsel- en stucwerk van een deel van de muren van het kerkgebouw, het herstel van een deel van de leibedekking op het dak en het herstel van een deel van de goten en de afvoeren van hemelwater. Door inspanning van twee bestuursleden van onze stichting, is het de stichting gelukt om de kosten van fase 1 en 2 binnen de geschatte begroting te houden. De kosten aan fase 1 en 2 bedragen € 294.304,00. Hiervan wordt 65% door de overheid gesubsidieerd en 35% betaald door onze stichting.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor fase 3 en 4 van het groot-onderhoud in volle gang. De werkzaamheden van fase 3 en 4 hebben eveneens betrekking op het herstel van het metsel- en stucwerk van de muren van het kerkgebouw, de leibedekking op het dak en het herstel van de goten en de afvoeren van hemelwater, maar nu op andere gedeelten van het kerkgebouw. De begrote kosten van fase 3 en 4 bedragen 205.686,00, waarvan 65% door de overheid wordt gesubsidieerd en 35% betaald door onze stichting.

Voor onze werkzaamheden zijn we zeer afhankelijk geworden van uw bijdrage, aangezien de rente-inkomsten enorm zijn teruggelopen en het kapitaal van de stichting door voormeld onderhoud aanzienlijk in omvang is geslonken. We hopen daarom op een gulle bijdrage van uw kant. Onze stichting wordt aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling, zodat giften aan onze stichting voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Tot slot berichten wij u dat de vieringen in de kersttijd zijn vermeld op de achterzijde van deze brief. We wensen u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.