Kerstbrief 2017

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

We leven in een tijd die niet veel verschilt van de tijd waarin Jezus werd geboren en onder ons leefde. Het toenmalige Palestina was een smeltkroes van verschillende volken en geloven dat gebukt ging onder de bezetting door een vreemde overheerser. Er is niet veel fantasie nodig om deze lijn door te trekken naar de huidige tijd. Christenen behoren thans tot een minderheid en hebben niet langer een stem van betekenis in het publieke debat noch de aandacht van de politieke leiders.

God is niet langer overal welkom. Voor christenen is vaak hetzelfde lot beschoren.

Christenen zijn echter mensen met een onverwoestbare hoop in hun hart.

Zij leven namelijk in de verwachting van het Rijk van God. Het Rijk dat gevestigd wordt in onze harten. Het is geen rijk gestoeld op macht, maar een rijk van liefde, bezield door de Heilige Geest. Een Rijk dat gericht is op de Komende die reeds gekomen is en nog steeds meer in onze harten moet komen. Christenen leven daarom in adventstemming en verlangen slechts dat Gods Rijk in onze wereld mag groeien.

Wij wensen u als bestuur een mooie advent en een Zalig Kerstfeest.

Voor wat betreft het meerjarig onderhoud aan het kerkgebouw heeft de overheid ons laten weten akkoord te gaan met de gedane uitgaven van het meerjarig onderhoud. Als gevolg hiervan neemt de overheid 65% van de kosten van het gedane onderhoud voor haar rekening. Onze stichting heeft 35% van deze kosten betaald. De totale kosten van het meerjarig onderhoud bedroegen € 523.887.

Het kerkgebouw heeft een belangrijke functie, niet alleen voor de gelovigen die dagelijks of wekelijks de kerk bezoeken voor het bijwonen van de mis, maar ook voor

de vele toeristen die graag even binnen komen wandelen om te genieten van de stilte en de schoonheid van het kerkgebouw.

Als gevolg van de teruglopende begunstigers en inkomsten zijn wij voor wat betreft ons werk, welke is gericht op de instandhouding van het kerkgebouw en de inventaris voor de eredienst, afhankelijk van uw financiële bijdrage. Elke gift is welkom.

Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een gift aan onze stichting kunt u nog steeds voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw jaarlijkse giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Goede Week & Paasdagen 2017

Vrijdag, 7 april 2017:

19.00 uur: Gezongen Boeteviering met uitstelling van, en zegen met het Heilig Sacrament.

Er is aansluitend biechthoren.

Zaterdag, 8 april 2017:

17.15 uur: Engelstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal.

Palmzondag, 9 april 2017:

9.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van het Klein Koor;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken en gesproken passieverhaal;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal met medewerking van organist en cantor.

Witte Donderdag, 13 april 2017:

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren.

20.00 uur: Eucharistieviering van Witte Donderdag met medewerking van de Schola Cantorum.

Na eucharistieviering aanbidding bij het rustaltaar tot 22.30 uur.

Goede Vrijdag, 14 april 2017:

15.00 uur: Kruisweg met Bloemenhulde. Aansluitend Biechthoren tot 17.00 uur;

20.00 uur: Gedachtenis Kruisdood van Onze Heer met medewerking van de Schola Cantorum.

Stille Zaterdag, 15 april 2017:

7.30 uur – 9.30 uur: Wake bij het graf: in de Stiltekapel, bij het Jozefaltaar.
16.00 uur – 17.00 uur Biechthoren
20.00 uur: Paaswake met medewerking van de Schola Cantorum.

 Eerste Paasdag, zondag 16 april 2017:

9.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het Klein Koor;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Stille mis;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van organist en cantor.

 Tweede Paasdag, maandag 17 april 2017

11.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het Klein Koor.

Paasbrief 2017

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De vastentijd is bedoeld als een woestijnperiode in navolging van de tijd die Jezus doorbracht in de woestijn alvorens zijn openbare leven aan te vangen. Een periode die ook verwijst naar de tijd welke het Joodse volk doorbracht in de woestijn, alvorens zij het beloofde land mocht binnentrekken. Deze tijd is derhalve historisch bepaald maar heeft ook een diepere betekenis.

De woestijn staat bekend om zijn gebrek aan water, bron van alle leven. Het is mede daardoor een geschikte plaats voor hen die het lawaai van de wereld willen ontvluchten. De woestijn confronteert een mens met zijn naakte zelf en kan zo een plaats van bekering worden waarbij hij zijn onechte zelf aflegt en als het ware opnieuw geboren wordt voor Onze Heer.

De vastentijd loopt uit in de passietijd waarin we het lijden van Christus herdenken.

Dit lijden staat niet op zichzelf, maar vormt een hoogtepunt in de voortdurende strijd die Jezus met de machten van het kwaad aanging. Het kwaad lijkt voor een kort moment te zegevieren.

Op paasmorgen worden de leerlingen echter wakker geschud uit hun ongeloof en herinneren zij zich dat Jezus zijn eigen dood had aangekondigd en dat Hij uit de dood zou verrijzen tot een nieuw leven. De leerlingen waren echter overvallen door de harde werkelijkheid van het kwaad en sommigen waren hiervoor zelfs op de vlucht geslagen. De leerlingen van toen en nu verschillen in niets van elkaar. Het paasgeloof is een genade dat je moet worden geschonken.

Het bestuur wenst u dit paasgeloof toe en daarom een Zalig Pasen.

Het groot onderhoud aan het kerkgebouw is afgerond. Het is nu wachten op de definitieve vaststelling van de overheidssubsidie. Het bestuur verwacht deze vóór het einde van dit jaar.

Wij stellen uw betrokkenheid bij het werk van de stichting op prijs en hopen dat u ons werk financieel blijft steunen, zodat de kerk, die altijd weer nieuwe kerkgangers trekt, behouden blijft voor de toekomst. U kunt ons ook op een voor u fiscaal vriendelijke manier steunen door een periodieke gift voor de duur van ten minste 5 jaar. De gift is dan bij u volledig aftrekbaar en wel voor 125%. Nadere informatie hieromtrent kunt u inwinnen bij de secretaris van ons bestuur. Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar onder nummer 0297-329421.

Een overzicht van de vieringen in de Goede Week en op de Paasdagen vindt u op de achterzijde van deze brief.

 

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2016

Zaterdag 24 december

De Heilige Missen van 12.30 uur en 17.15 uur vervallen

De kerk is overdag gesloten

Kerstavond

19.00 uur: openstelling kerk

19.30 uur: kerstliederen gezongen door Schola Cantorum

20.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

21.15 uur: Einde Mis

21.45 uur: kerstliederen gezongen door het koor Jubilate Deo

22.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

23.45 uur: Einde Mis

24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal m.m.v. cantor/cellist

Zondag 25 december/Eerste Kerstdag

9.00 uur: kerstliederen/motetten gezongen door het koor Jubilate Deo

9.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang

17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Maandag 26 december/Tweede Kerstdag

11.00 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, Latijn gezongen

Overige missen vervallen

Zaterdag 31 december Oudejaarsdag

12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang

17.15 uur: Eucharistieviering, Engelstalig

Oliebollen&Gluhwein tot 19.30 uur

Zondag 1 januari 2017/Nieuwjaardag

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Kerstbrief 2016

Amsterdam, december 2016

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

Voor veel mensen is de Advent een uitzien naar de kerstvakantie, een tijd van gezelligheid met verlichte winkelstraten, een samenzijn in familieverband in een gezellige woonkamer met een kerstboom en stemmige muziek. Deze sfeer staat in schril contrast met de lezingen welke gelezen worden in de Advent. Deze lezingen roepen ons op voorbereid te zijn op de komst van Onze Heer. Deze voorbereiding vraagt van ons niet te leven als een slaapwandelaar, onbewust en zonder te weten waarom we leven en waarheen dit leven leidt.

Geloven betekent je ogen en vooral je hart openen voor Onze Heer. Kerst is het feest waarin we de geboorte van Onze Heer vieren. Geen paleis, geen herberg, maar een koude en tochtige stal vormde zijn geboortestede. Alle mensen van goede wil worden uitgenodigd om dit wonder van God onder ons te aanschouwen en Hem toe te laten in ons hart waar Hij wil wonen. Kerstmis is daarom een feest van hoop. Al kan het nog zo donker zijn in de wereld en in onze persoonlijke leven, het zal Gods Licht niet kunnen tegenhouden. De kerk is de plaats waar wij als kerkgemeenschap dit geloof met elkaar willen delen en vieren.

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest.

Het meerjarig onderhoud aan het kerkgebouw is inmiddels afgerond en het is nu wachten op het besluit van de overheid of zij akkoord gaat met de in het kader van voormeld onderhoud gedane uitgaven en daarmee 65% van de gedane uitgaven voor haar rekening neemt. Onze stichting heeft 35% van de kosten van de werkzaamheden voor haar rekening genomen. In onze kerstbrief van vorig jaar deelden wij u mede dat dit percentage neerkwam op een bedrag van € 188.764,86. Uit het laatste overlegde financiële verslag van ons bestuur is gebleken dat

de kosten welke voor rekening van de stichting komen uiteindelijk € 196.428,51 bedragen.

Het oude schilderwerk op een van de muren van het kerkgebouw had te lijden van vochtoverlast. Het vocht was ongeveer een maand geleden voldoende uit de muur getrokken, zodat pas recent tot herstel van het schilderwerk kon worden overgegaan. Inmiddels is dit schilderwerk uitgevoerd en ziet de muur er weer prachtig uit. We zijn blij dat de kerk voor de komende feestdagen gereed is.

Onze kerkgemeenschap is voor de eredienst gebaat bij een goed onderhouden kerkgebouw. We doen er dan ook alles aan om dit zo te houden. Voor het onderhoud van het kerkgebouw zijn wij als stichting aangewezen op uw financiële bijdrage. Een gift wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Het aantal begunstigers neemt af, zodat elke bijdrage zeer welkom is.

Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw jaarlijkse giftenaftrek. Onze stichting wordt namelijk aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling.

Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

 

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Goede Week & Paasdagen 2016

Vrijdag, 18 maart 2016:

19.00 uur: Gezongen Boeteviering met uitstelling van, en zegen met het Heilig Sacrament. Er is aansluitend biechthoren.

Zaterdag, 19 maart 2016:

17.15 uur: Engelstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal.

Palmzondag, 20 maart 2016:

9.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van het koor Jubilate Deo;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken en gesproken passieverhaal;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal met medewerking van organist en cantor.

Witte Donderdag, 24 maart 2016:

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren.

20.00 uur: Eucharistieviering van Witte Donderdag met medewerking van de Schola Cantorum. Na eucharistieviering aanbidding bij het rustaltaar tot 22.30 uur.

Goede Vrijdag, 25 maart 2016:

15.00 uur: Kruisweg met Bloemenhulde. Aansluitend Biechthoren tot 17.00 uur;

20.00 uur: Gedachtenis Kruisdood van Onze Heer met medewerking van de Schola Cantorum.

Stille Zaterdag, 26 maart 2016:

6.30 uur – 9.30 uur: Wake bij het graf: in de Stiltekapel, bij het Jozefaltaar.

12.00 uur – 16.00 uur: Kerk geopend

16.00 uur – 17.00 uur Biechthoren

20.00 uur: Paaswake met medewerking van de Schola Cantorum.

Eerste Paasdag, zondag 27 maart 2016:

9.15 uur: Het koor Jubilate Deo zingt liederen;

9.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het koor Jubilate Deo;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Stille mis;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van organist en cantor.

Tweede Paasdag, maandag 28 maart 2016:

11.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het koor Jubilate Deo.

Paasbrief 2016

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

Het brengen van de Blijde Boodschap wordt niet door iedereen in blijdschap aangenomen. Jezus stuit op veel weerstand. Jezus geneest op de sabbat en jaagt de handelaren uit de tempel en wil duidelijk maken dat het gaat om een levende verhouding tussen God en mens en dat godsdienst niet een zaak is van macht en handel, maar van de bezieling van het hart. Het gaat niet om de fraaiheid van het gebouw, maar om een bezielde relatie met God. De geestelijke elite is bang om zijn macht te verliezen. Zij zijn daarom vastbesloten zich te ontdoen van Jezus want hij vormt een bedreiging voor hun positie. Zij vergeten echter dat zij de wijngaard alleen maar in pacht hebben en er niet de eigenaar van zijn. Wie wel gelooft in Jezus en Hem aanvaardt, wordt als een kind van God dat elke dag wil groeien tot zijn gelijkenis. Christen zijn betekent worden als Christus. Christen wordt je niet uit jezelf of door een of andere meditatie. Je moet geholpen worden door de Geest van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest die Jezus zijn leerlingen van alle tijden belooft. De Heilige Geest brengt ons naar Jezus en zijn evangelie. Zij is de kostbare gave die we dragen in aarden potten. De schat in de akker. Pasen is daarom een dubbel feest. We vieren zowel de verrijzenis van de Heer als de eerste gave van de Geest.

Het groot onderhoud aan onze kerk is afgerond, zodat het kerkgebouw voor de komende jaren behouden is voor haar functie, namelijk de Rooms-Katholieke eredienst. Als bestuur zullen we ons nog wel bezighouden met de controle op de kerktorens en het herstel van een beschadigde kerkmuur. We hopen met ons werk het kerkgebouw te behouden als plaats waar gelovigen hun geloof in gezamenlijkheid kunnen vieren en verdiepen. We maken deel uit van een wereldkerk. Voor christenen is het belangrijk om in tijden van tegenspoed en vervolging hoop en troost te putten uit het gegeven dat de kerk niet dood is, maar wordt gedragen door bezielde christenen.

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling. Dit heeft als voordeel dat giften aan onze stichting voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Uw kunt als begunstiger ook een periodieke gift doen. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zij moet ten minste 5 jaren plaatsvinden. Alle informatie over onze stichting is terug te vinden op onze website: www.behoudkrijtberg.nl. Voor informatie over een periodieke gift kunt u contact opnemen met onze secretaris. Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 0297-329421.

We wensen u een Zalig Pasen.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2015

Donderdag 24 december

De Heilige Missen van 12.30 uur en 17.45 uur vervallen. De kerk is overdag gesloten.

Kerstavond / Christmas Eve

19.00 uur: openstelling kerk.
19.30 uur: gezamenlijk kerstliederen zingen.
20.00 uur: Hoogmis m.m.v. van de Schola Cantorum
21.15 uur: Einde Mis.
21.45 uur: gezamenlijk kerstliederen zingen.
22.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo
23.45 uur: Einde Mis.
24.00 uur: Midnight Mass in English

Vrijdag 25 december / Eerste Kerstdag

09.20 uur: gezamenlijk kerstliederen zingen
09.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. van de Schola Cantorum
12.30 uur: Eucharistieviering zonder zang
Kerk ’s middags open.
17.15 uur: Eucharistieviering met orgel, cantor/cellist

Zaterdag 26 december

H. Missen zoals op zaterdag:
12.30 uur: Eucharistieviering zonder zang
Kerk ’s middags open.
17.15 uur: Sunday Mass in English

Donderdag 31 december / Oudejaarsdag

12.30 uur: Eucharistieviering zonder zang
Kerk ’s middags gesloten.
17.45 uur: Oudejaarslof gezongen door het koor Jubilate Deo met het Te Deum.
Aansluitend Oliebollen & Gluhwein tot 19.30 uur

Vrijdag 1 januari 2016 / Nieuwjaardag

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo
Kerk voor de rest van de dag gesloten.

Kerstbrief 2015

Amsterdam, december 2015.

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

De advent is een tijd van intense verwachting welke als een kostbare bloem is geplant in onze harten. Gelijk elke bloem moeten we deze verwachting voeden en beschermen. We worden daarom aangemaand om waakzaam te blijven en het contact met God niet te verliezen. De advent is daarom een goede oefening in concreet, bewust en wakker geloven.

We vieren met Kerstmis de geboorte van Onze Heer. Het is een geboorte die door alle tijden heen mensen aanspreekt en inspireert tot bekering. God koos een voederbak als zijn wieg en de warme adem van de os als zijn deken. Wat we zien is evenzeer een uitdaging als een bevestiging. We worden uitgedaagd in ons gewone manier van denken, waar de menselijke maat vaak zegeviert. We worden bevestigd in ons geloof doordat we zien dat God groter is dan deze menselijke maat. God komt tot ons in armoede met als Zijn enig bezit Zijn Liefde. Hij komt naar ons toe om ons terug te brengen tot God. Het wapengekletter van de wereld zal hiervoor moeten wijken. We wensen u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

We hebben u de afgelopen jaren op de hoogte gehouden van het meerjarig onderhoud aan het kerkgebouw, welk meerjarig onderhoud plaatsvond in 4 fasen. De werkzaamheden betreffende dit groot onderhoud zijn nu uitgevoerd. Onze stichting heeft 35% van de kosten van deze werkzaamheden voor zijn rekening genomen. Het resterende deel (65%) van de kosten is gesubsidieerd door de overheid. Het groot onderhoud was noodzakelijk willen we het kerkgebouw behouden voor de toekomst. Er zijn nog enige punten welke onze aandacht behoeven, zoals de kerktorens. Elk jaar zal een meting moeten uitwijzen of er sprake is van een verzakking van de torens. Doordat het kerkgebouw een Rijksmonument is, krijgen we regelmatig bezoek van de monumentenwacht die ons attendeert op gebreken.

Het meerjarig onderhoud heeft de stichting € 188.764, 86 gekost. De totale kosten van het meerjarig onderhoud zijn, mede dankzij de inzet van twee bestuurders van onze stichting, binnen de begroting gebleven.

Voor het behoud van het kerkgebouw voor de eredienst zijn we aangewezen op uw financiële bijdrage. Een gift wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw jaarlijkse giftenaftrek. Onze stichting wordt namelijk aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling.

Tot slot berichten wij u dat de vieringen in de kersttijd zijn vermeld op de bijlage bij deze brief.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Goede Week & Paasdagen 2015

Zaterdag, 28 maart 2015

17.15 uur: Engelstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal.

Palmzondag, 29 maart 2015

9.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van het koor Jubilate Deo;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken en gesproken passieverhaal;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal met medewerking van organist en cantor.

Witte Donderdag, 2 april 2015

20.00 uur: Eucharistieviering van Witte Donderdag met medewerking van de Schola Cantorum. Na eucharistieviering aanbidding bij het rustaltaar tot 22.30 uur.

Goede Vrijdag, 3 april 2015

15.00 uur: Kruisweg met Bloemenhulde. Aansluitend Biechthoren tot 17.00 uur;

20.00 uur: Gedachtenis Kruisdood van Onze Heer met medewerking van de Schola Cantorum.

Stille Zaterdag, 4 april 2015

20.00 uur: Paaswake met medewerking van de Schola Cantorum.

Eerste Paasdag, zondag 5 april 2015

9.15 uur: Het koor Jubilate Deo zingt liederen;

9.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het koor Jubilate Deo;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Stille mis

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van organist en cantor.

Tweede Paasdag, maandag 6 april 2015

11.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het koor Jubilate Deo.