Categoriearchief: Uncategorized

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2014

Woensdag 24 december 2014

De Heilige Missen van 12.30 uur en 17.45 uur vervallen

De kerk is overdag gesloten

Kerstavond

19.00 uur: openstelling kerk

19.30 uur: kerstliederen gezongen door de Schola Cantorum

20.00 uur: Hoogmis m.m.v. van de Schola Cantorum

21.15 uur: Einde Mis

21.45 uur: kerstliederen gezongen door het koor Jubilate Deo

22.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

23.45 uur: Einde Mis

24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal m.m.v. cantor/cellist

Donderdag 25 december 2014 / Eerste Kerstdag

9.00 uur: kerstliederen/motetten gezongen door het koor Jubilate Deo

9.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

Overige heilige missen als op zondag

Kerk ’s middags open

Vrijdag 26 december 2014 / Tweede Kerstdag

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. de Schola Cantorum

Kerk ’s middags tot 17.00 uur open.

Woensdag 31 december 2014 Oudejaarsdag

12.30 uur: stille mis

Kerk ’s middags gesloten

17.45 uur Oudejaarslof gezongen door het koor Jubilate Deo met het Te Deum. Aansluitend Oliebollen&Gluhwein tot 19.30 uur

Donderdag 1 januari 2015 / Nieuwjaardag

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

Kerk ’s middags tot 17.00 uur open.

Kerstbrief 2014

Amsterdam, december 2014.

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

Wie het kerkelijk jaar op de voet volgt, bemerkt de merkwaardige overgang, tussen de laatste twee weken van het kerkelijk jaar en de advent. De waarschuwingen over de eindtijd liggen nog vers in onze geheugen, maar zodra we de drempel van het nieuwe kerkelijk jaar zijn gepasseerd, bemerken we in ons hart, een stille verwachting van ingehouden vreugde. We worden herinnerd aan de kern van ons bestaan. We leven in de verwachting van Onze Heer en deze verwachting vraagt om een voorbereiding, zodat we niet worden overvallen door zijn komst. De advent is bij uitstek zo’n periode van voorbereiding. Eigenlijk zou ons hele leven een grote advent moeten zijn. Een leven vanuit de innerlijke dimensie van ons bestaan. De geboorte van De Heer krijgt zo een bijzondere glans doordat we luisteren met ons hart en open staan voor de boodschap die God ons wilt brengen, namelijk dat Hij tot ons komt als een Redder. Een God die tot het uiterste gaat en opdat niemand nog schrik voor Hem zou hebben, geboren wordt in een stal.

Het in onze eerdere brieven aangekondigde meerjarig onderhoud aan onze kerk is voor wat betreft fase 1 en 2 inmiddels afgerond. De werkzaamheden van fase 1 en 2 hadden onder meer betrekking op het herstel van het metsel- en stucwerk van een deel van de muren van het kerkgebouw, het herstel van een deel van de leibedekking op het dak en het herstel van een deel van de goten en de afvoeren van hemelwater. Door inspanning van twee bestuursleden van onze stichting, is het de stichting gelukt om de kosten van fase 1 en 2 binnen de geschatte begroting te houden. De kosten aan fase 1 en 2 bedragen € 294.304,00. Hiervan wordt 65% door de overheid gesubsidieerd en 35% betaald door onze stichting.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor fase 3 en 4 van het groot-onderhoud in volle gang. De werkzaamheden van fase 3 en 4 hebben eveneens betrekking op het herstel van het metsel- en stucwerk van de muren van het kerkgebouw, de leibedekking op het dak en het herstel van de goten en de afvoeren van hemelwater, maar nu op andere gedeelten van het kerkgebouw. De begrote kosten van fase 3 en 4 bedragen 205.686,00, waarvan 65% door de overheid wordt gesubsidieerd en 35% betaald door onze stichting.

Voor onze werkzaamheden zijn we zeer afhankelijk geworden van uw bijdrage, aangezien de rente-inkomsten enorm zijn teruggelopen en het kapitaal van de stichting door voormeld onderhoud aanzienlijk in omvang is geslonken. We hopen daarom op een gulle bijdrage van uw kant. Onze stichting wordt aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling, zodat giften aan onze stichting voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Tot slot berichten wij u dat de vieringen in de kersttijd zijn vermeld op de achterzijde van deze brief. We wensen u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.