Kerstbrief 2016

Amsterdam, december 2016

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

Voor veel mensen is de Advent een uitzien naar de kerstvakantie, een tijd van gezelligheid met verlichte winkelstraten, een samenzijn in familieverband in een gezellige woonkamer met een kerstboom en stemmige muziek. Deze sfeer staat in schril contrast met de lezingen welke gelezen worden in de Advent. Deze lezingen roepen ons op voorbereid te zijn op de komst van Onze Heer. Deze voorbereiding vraagt van ons niet te leven als een slaapwandelaar, onbewust en zonder te weten waarom we leven en waarheen dit leven leidt.

Geloven betekent je ogen en vooral je hart openen voor Onze Heer. Kerst is het feest waarin we de geboorte van Onze Heer vieren. Geen paleis, geen herberg, maar een koude en tochtige stal vormde zijn geboortestede. Alle mensen van goede wil worden uitgenodigd om dit wonder van God onder ons te aanschouwen en Hem toe te laten in ons hart waar Hij wil wonen. Kerstmis is daarom een feest van hoop. Al kan het nog zo donker zijn in de wereld en in onze persoonlijke leven, het zal Gods Licht niet kunnen tegenhouden. De kerk is de plaats waar wij als kerkgemeenschap dit geloof met elkaar willen delen en vieren.

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest.

Het meerjarig onderhoud aan het kerkgebouw is inmiddels afgerond en het is nu wachten op het besluit van de overheid of zij akkoord gaat met de in het kader van voormeld onderhoud gedane uitgaven en daarmee 65% van de gedane uitgaven voor haar rekening neemt. Onze stichting heeft 35% van de kosten van de werkzaamheden voor haar rekening genomen. In onze kerstbrief van vorig jaar deelden wij u mede dat dit percentage neerkwam op een bedrag van € 188.764,86. Uit het laatste overlegde financiële verslag van ons bestuur is gebleken dat

de kosten welke voor rekening van de stichting komen uiteindelijk € 196.428,51 bedragen.

Het oude schilderwerk op een van de muren van het kerkgebouw had te lijden van vochtoverlast. Het vocht was ongeveer een maand geleden voldoende uit de muur getrokken, zodat pas recent tot herstel van het schilderwerk kon worden overgegaan. Inmiddels is dit schilderwerk uitgevoerd en ziet de muur er weer prachtig uit. We zijn blij dat de kerk voor de komende feestdagen gereed is.

Onze kerkgemeenschap is voor de eredienst gebaat bij een goed onderhouden kerkgebouw. We doen er dan ook alles aan om dit zo te houden. Voor het onderhoud van het kerkgebouw zijn wij als stichting aangewezen op uw financiële bijdrage. Een gift wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Het aantal begunstigers neemt af, zodat elke bijdrage zeer welkom is.

Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw jaarlijkse giftenaftrek. Onze stichting wordt namelijk aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling.

Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

 

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.