Vieringen Goede Week en Paasdagen 2022

ZATERDAG 9 APRIL 2022

17.15 uur: Heilige Mis (Engelstalig gezongen)

PALMZONDAG 10 APRIL 2022

10.30 uur: Heilige Mis (Gregoriaans gezongen)

12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)

17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

DINSDAG 12 APRIL 2022

19.00 uur: Boeteviering; Aansluitend Biechthoren

WITTE DONDERDAG 14 APRIL 2022

12.30 uur: gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren

19.00 uur: Avondmis van Witte Donderdag gevolgd door Aanbidding & Wake tot 22.30 uur

GOEDE VRIJDAG 15 APRIL 2022

12.30 uur: gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

15.00 uur: Kruisweg met aansluitend bloemenhulde

16.00 – 17.00 uur: Biechthoren

19.00 uur: Gedachtenis van de Kruisdood

PAASZATERDAG 16 APRIL 2022 / HEILIGE PAASNACHT

12.30 uur: gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

16.00 – 17.00 uur: Biechthoren

19.00 uur: Paaswake

PAASZONDAG 17 APRIL 2022

10.30 uur: Heilige mis (Gregoriaans gezongen)

12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)

17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

TWEEDE PAASDAG 18 APRIL 2022

10.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

Paasbrief 2022

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

Nu de oorlog in Europa het wereldtoneel beheerst, komt al snel de vraag op naar het mensbeeld dat ons voor ogen staat. Wie denkt in termen van geweld, hoezeer noodzakelijk voor de verdediging van zijn eigen vaderland, zal ook moeten beseffen, dat de prijs voor al dat geweld hoog is. Een mens is immers niet geschapen voor geweld.

Geweld schaadt de mens in zijn waardigheid van mens als beeld van God. Waar liefde en vergeving zouden moeten heersen, worden in tijden van oorlog deze al snel verwisseld door haat en wraak met het risico dat men zijn gelijk met alle middelen aan de ander wil opleggen.

Tijdens het leven van Jezus was de situatie niet veel anders. Veel Joden in Palestina verlangden ernaar te worden bevrijd van de overheersing door de Romeinen. Het openbare leven van Jezus wordt gekenmerkt door Zijn Verkondiging van het Rijk van God. Jezus gaf zijn leerlingen vaak te verstaan dat zij het Rijk van God niet moesten verstaan in politieke zin. Hij deed dit aan de hand van de parabels van de schat in de akker, het gist in de deeg en het mosterdzaadje dat uitgroeit tot een boom waarin vele vogels komen nestelen. Jezus ontvluchtte de menigte dan ook toen Hij begreep dat de mensen Hem tot een aardse koning wilden uitroepen. Hij was gekomen om de mensen weer te herstellen in hun oorspronkelijk waardigheid van kinderen van God; mensen geschapen naar het beeld van God en als zodanig erfgenamen van het Rijk van God, het Rijk van Liefde, want God is Liefde.

De tegenstanders van Jezus kwamen uit de hoek van de Farizeeën en de Sadduceeën, de gevestigde religieuze orde, die veel deden voor de uiterlijke schijn, maar innerlijk ver van God verwijderd waren. Wie zich niet aan hun regels hield, verdiende in hun ogen straf en uitsluiting. Jezus wijst hun op hun schijnheiligheid en hun gebrek aan liefde voor God en medemensen. Hij komt op voor mensen die falen in hun leven en geneest hen naar ziel en lichaam. Doordat Jezus de wet van God stelt boven de wet van mensen en zichzelf de Zoon van God noemt, besluiten de Farizeeën en de Sadduceeën Jezus te doden.

Het lijdensverhaal toont ons een smeltkroes van slechtheid en zwakheid van mensen. We zien ook de koninklijke houding van Jezus. Hij is vrij van geweld en laat zich ook niet ketenen door het geweld. Hij zwijgt en ondergaat het Lijden als de wil van God.

Geweld lijkt voor een korte duur de grote winnaar. De waarheid van Pasen is echter dat God zich niet laat binden door de strikken van de dood. De Liefde is sterker dan de machten van kwaad en dood. Het kruis wordt zo de nieuwe levensboom waar de krachten van de duisternis worden gebonden. Wij wensen u en de wereld een Zalig Pasen.

De kerk heeft een missionaire taak vooral in een samenleving waar het Woord van God nauwelijks gehoord wordt en de sacramenten van het geloof niet of nauwelijks gepraktiseerd worden. Dank zij u kan de kerk haar missionaire taak blijven uitoefenen. We hopen dan ook dat u ons werk blijft steunen. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. We danken u op voorhand voor uw gave.

Kerstbrief 2021

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg, 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij mij is de advent een tijd van tradities.

Eerst wordt de kerstversiering van zolder gehaald en de kerstboom opgetuigd.

Ik geniet dan met volle teugen van al het zilverwerk dat glinstert en de kerstverlichting die het huis in donkere dagen zo gezellig maakt.

Een week later wordt de stal van zolder gehaald en krijgen de herders en de wijzen hun plaats bij de kerststal. Het Goddelijk Kind is nog niet geboren, maar het is alsof ik met de herders en de wijzen uitzie naar het feest van Christus geboorte.

Delen mensen niet dezelfde tradities en verwachting als zij samenkomen in de kerk ? De adventskaarsen – symbool van het Komende Licht dat met Christus in de wereld komt – worden één voor één ontstoken. We zingen het Rorate Caeli

dat ons voorhoudt dat een mens zonder God wordt als een verlaten stad, als een gevallen blad dat door de wind wordt weggevoerd van God.

Toch is de advent meer dan een oude traditie. Worden we in de advent niet gewezen op de kern van ons bestaan ? De lezingen van de advent geven hierbij

een sleutelrol aan Johannes de Doper. Zijn taak is de mensen voor te bereiden op de komst van de Heer. Hij spreekt hierbij duidelijke taal. Alle kromme paden moeten recht worden en alle ruwe wegen effen. Dalen moeten gevuld worden en bergen en heuvels moeten geslecht worden. God kijkt naar ons hart en verwacht van ons eerlijkheid. Bekering betekent daarom vooral je hart openen voor Jezus die ons met het vuur van de Heilige Geest wil dopen. Jezus is sterker dan Johannes, omdat alleen Hij het hart van de mens kan vervullen met Gods Liefde.

Die liefde is ernstig. Zij zal het kaf verbranden. Alles wat leeg en onecht is in ons hart zal moeten verdwijnen. Wat de mens niet uit zichzelf vermag, zal het vuur van de Geest bewerken, namelijk een grondige zuiverheid van hart. Deze zuiverheid brengt vreugde die het hart vervult en die niemand ontnemen kan.

We vieren met Kerst de geboorte van Jezus die als het ware Licht dat iedere mens verlicht in de wereld komt. We zullen vernemen dat niet iedere mens bereid is Hem te aanvaarden. Licht en duisternis blijven. Zij zijn van alle tijden.

Het blijde nieuws is dat God aan allen die Hem wel aanvaarden, het vermogen geeft om kinderen van God te worden. Als kinderen van God zijn zij, ook in sombere tijden, het zout der aarde en het licht van de wereld. Dit is het wonder van Kerstmis dat iedere mens raakt.  

Het bestuur wenst u daarom een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe.

Het afgelopen jaar waren er geen werkzaamheden aan ons kerkgebouw. Het laatste groot onderhoud is in 2020 afgerond.

Het corona-virus heeft nog steeds gevolgen voor het kerkbezoek. Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen, zijn er op dit moment geen kerdiensten mogelijk na 17.00 uur. Gelukkig biedt de livestream uitkomst, zodat u niet geheel verstoken hoeft te blijven van het bijwonen, weliswaar via livestream, van de kerstvieringen. 

Ons werk blijft echter doorgaan, zodat we hopen dat u ons werk blijft steunen.

Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Hieronder treft u een overzicht van de vieringen in de kersttijd:

Woensdag 22 december 2021:

16.00 uur: Boeteviering

Vrijdag 24 december 2021,Kerstnacht

16.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor

20.00 uur: Latijnse eucharistieviering met de Schola Cantorum via livestream (geen kerkbezoek)

Zaterdag 25 december 2021, Eerste Kerstdag

10.00 uur: Latijnse eucharistieviering met de Schola Cantorum

12.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor

16.00  uur: Solemn Eucharist in English.

Zondag 26 December 2021,Tweede Kerstdag

10.00 uur: Latijnse eucharistieviering met de Schola Cantorum
12.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor

16.00 uur: Eucharist in English

Vrijdag 31 december2021, Oudjaarsdag:
12.30 uur: Eucharistieviering zonder zang;
16.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor.

Vieringen Goede Week en Paasdagen 2021

ZATERDAG 27 MAART 2021

17.15.uur: Palm Sunday Mass, in English with cantor/cello and organ.

PALMZONDAG 28 MAART

Herdenking aan de intocht van de Heer: zegening van Palmtakken. Evangelie: lijdensverhaal.

10.00 uur: Heilige Mis m.m.v. Schola Cantorum

13.00 uur: Stille Heilige Mis

17.15 uur: Heilige Mis m.m.v. het Xaveriuskoor

WITTE DONDERDAG 1 APRIL

19.00 uur: Avondmis van Witte Donderdag m.m.v. Schola Cantorum en Xaveriuskoor

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL

15.00 uur: Kruisweg aansluitend Bloemenhulde m.m.v. cantor/cello

16.30 – 17.30 uur: Biechthoren

19.00 uur: Gedachtenis van de Kruisdood m.m.v. Schola Cantorum

PAASZATERDAG 3 APRIL / HEILIGE PAASNACHT

15.00 – 16.30 uur: Biechthoren

17.00 uur: Paaswake m.m.v. Schola Cantorum en Xaveriuskoor; doop en/of vormsel Catechumenen

PAASZONDAG 4 APRIL

10.00 uur: Heilige Mis m.m.v. Schola Cantorum

13.00 uur: Stille Heilige Mis

17.15 uur: Solemn Mass, in English with cantor/cello and organ; with Baptism and/or Confirmation

TWEEDE PAASDAG 5 APRIL

10.00 uur: Heilige Mis m.m.v. het Xaveriuskoor

Paasbrief 2021

De vastentijd is voor een christen een tijd van bewuste versobering. Zoals Jezus zich terugtrok in de woestijn en aldaar 40 dagen en nachten vastte als voorbereiding op zijn openbare leven, zo moet een christen in de hectiek van deze wereld een evenwicht proberen te vinden tussen enerzijds het lawaai van de wereld en de stilte van de woestijn waarin hij God kan ontmoeten.

Vasten doen we niet op onszelf. We hebben de hulp nodig van de Heilige Geest.

Jezus werd door de Heilige Geest gedreven naar de woestijn waar hij na 40 dagen van vasten werd beproefd door de duivel. De duivel vraagt Hem zijn macht te gebruiken in eigen voordeel. Hoe gemakkelijk moet het voor Jezus zijn om stenen te veranderen in brood ? Vervolgens toont de duivel Jezus alle koninkrijken van de wereld. Het wordt Hem allemaal aangeboden, onder één voorwaarde, namelijk dat Jezus zijn liefde voor Zijn Vader opgeeft. De derde bekoring is de meest sluwe van alle bekoringen. Jezus wordt hierin uitgedaagd om misbruik te maken van zijn speciale relatie met Zijn Vader. Jezus bestrijdt de duivel echter met het woord uit de Heilige Schrift en weet zich sterk door de Heilige Geest waarmee Hij is vervuld. Vasten is in zekere zin een wapenrusting aanleggen door ons te laten leiden door de Geest van God, die ons kinderen van God doet zijn.

Het openbare leven van Jezus wordt gekenmerkt door Zijn bewustzijn dat Hij omhoog geheven moet worden zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn.

Jezus is zich ervan bewust dat dit de enige manier is om de mensen weer naar God te brengen. Ons geloof is daarmee niet een pessimistisch geloof, maar een geloof in de Liefde van God die zijn eniggeboren Zoon aan ons heeft gegeven, opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Het lijdensverhaal toont ons niet alleen de zwakheid van de leerlingen en de haat van de gevestigde religieuze orde, maar ook de majesteit van Jezus, die zijn lijden ondergaat als de wil van Zijn Vader. Het lijden van Jezus heeft twee kanten. Enerzijds de schijnbare afwezigheid van God de Vader; anderzijds de afwijzing van de Goddelijke Liefde door de mensen. Jezus tast gelijk wij mensen in het duister omtrent het nut van het lijden. Hij laat zich echter er niet door neerslaan, maar ondergaat het lijden als een strijd tegen de krachten van de duisternis. Doorheen de duisternis van Goede Vrijdag en de stilte van Paaszaterdag, gloort het zachte licht van Paasmorgen. Jezus laat zich niet binden door de strikken van de dood.

Getuigen komen de leerlingen melden dat de Heer is verrezen. Ongeloof en schrik is hun reactie. Het is de Verrezen Heer zelf die de leerlingen tegemoet komt door aan hen te verschijnen en hun zo tot het geloof in de verrijzenis brengt. Licht en duisternis zijn van alle tijden. Geen mens ontkomt aan het lijden. Ons geloof is tevens vol hoop. We weten dat Jezus het lijden ook niet uit de weg is gegaan en door het lijden heen het Leven is binnengegaan.

We wensen u als bestuur dit verrijzenisgeloof toe en daarom een Zalig Pasen.

Het groot onderhoud 2020 aan het kerkgebouw is afgerond. Het Kerkbezoek is jammer genoeg nog steeds beperkt. We hopen dat er spoedig betere tijden zullen aanbreken.

We willen u als donateur van onze stichting bedanken voor uw financiële ondersteuning van ons werk. We hopen dat u ons werk blijft steunen. Dit is noodzakelijk willen we ook in de toekomst een baken van hoop blijven voor alle mensen die God zoeken. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek.

Vieringen Kerst 2020

Donderdag 24 December; Kerstnacht

17.15 uur: Nederlandstalig, met het Xaveriuskoor;

20.30 uur: Latijn, met de Schola;

00.00 uur: Engelstalig, met cantor en orgel.


Vrijdag 25 December; Eerste Kerstdag

10.00 uur: Latijn, met de Schola;

13.00 uur: Nederlandstalig, zonder zang;

17.15 uur: Nederlandstalig, met het Xaveriuskoor;


Zaterdag 26 December; Tweede Kerstdag

10.00 uur: Gezongen Nederlandstalige viering.

Kerstbrief 2020

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg, 

We hebben enkele weken geleden het oude kerkelijk jaar afgesloten met het hoogfeest Christus, Koning van het Heelal. We vernamen toen over het oordeel welke zal plaatsvinden en over de scheiding tussen schapen en bokken. Criterium voor Jezus is wat je als mens hebt gedaan voor de minste van allen. Jezus is geen koning van pracht en praal, macht en werelds aanzien. Zijn Koninkrijk is niet gebouwd op macht en geweld, maar op liefde en goedheid, hartelijkheid en vrede.

Zijn Koninkrijk groeit naarmate we meer leven vanuit Zijn Liefde.

De Liefde van God vinden we in Jezus Christus die als Zoon van God onder ons is gekomen. Tijdens zijn aardse leven ondervond Hij veel tegenstand van de heersers van deze aarde. Hij die niet was gekomen om te heersen, maar om te dienen, was voor hen, die alleen oog hebben voor eigen belang, een aanstoot.

De overgang van het feest van Christus, Koning van het Heelal, naar de Advent is dan ook niet vreemd. Zonder God zijn we als gevallen bladeren door de wind meegevoerd. Aardse dingen kunnen ons ongemerkt in de greep krijgen en ons doen verwijderen van God. God wordt dan uiteindelijk een vage herinnering wat niets meer te doen heeft met onze eigen levenstijl.

Advent leert ons – in het besef dat we onvolmaakte mensen zijn – waakzaam te zijn, dit wil zeggen om bij alles wat we doen gericht te blijven op God en niet te leven alsof God er niet zou zijn. Met andere woorden we mogen niet traag of lauw worden voor de dingen van God. Waakzaamheid vereist tijd voor bezinning en gebed waarin je op gelovige wijze de gebeurtenissen in je leven kan overdenken.

Advent is ook een tijd van verwachting. Gelovigen vieren met Kerstmis de Komst van de Zoon van God onder ons, zowel toen als nu. Met de geboorte van de Zoon van God in een stal, is God iets nieuws begonnen met de mens. De hoofdrolspelers in het kerstverhaal kunnen ons veel leren. Maria en Jozef leren ons om onder alle omstandigheden te blijven vertrouwen op God, en het onbegrijpelijke niet uit de weg te gaan. De herders leren ons hun eenvoud en onvoorwaardelijke toewijding aan hun schapen. Voor de schapen zijn goede herders belangrijk, omdat ze anders gaan zwerven. De schapen hebben recht op plekken waar geestelijk voedsel te vinden is. De engelen zorgen voor het goede nieuws, zodat mensen zich steeds op weg begeven naar God toe en hun hart voor Hem weten te openen.

Koninkrijken komen en gaan. Alleen de Zoon van God die op aarde is gekomen, om ons terug te brengen naar Zijn Vader, weet Zijn Eeuwig Koninkrijk van Liefde in ons te vestigen. Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.

Het groot onderhoud 2020 aan ons kerkgebouw is afgerond. Onze stichting heeft -naast een gift van € 100.000,00 – een groot deel van de kosten van dit groot onderhoud voorgefinancierd. De voorfinanciering zal in een bestek van zes jaar worden terug betaald uit te ontvangen subsidies van de overheid.

Het covid-virus had het afgelopen jaar enorme gevolgen voor het kerkbezoek. Tijdens de eerste golf van deze pandemie bleef het kerkgebouw gesloten. De kerk ging in de zomer weer open, maar moest in de tweede golf van de pandemie haar deuren weer gedeeltelijk sluiten. De vieringen in de kersttijd zullen eveneens een

besloten karakter hebben en beperkt toegankelijk zijn voor de kerkgangers.

We hopen dan ook van harte dat er volgend jaar weer betere tijden zullen aanbreken en een ieder weer zonder voorafgaande reservering de kerk kan bezoeken. Ons werk blijft doorgaan, zodat we hopen dat u ons werk blijft steunen.

Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Pinksterbrief 2020

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

U bent van ons gewend met Pasen een brief te ontvangen. Als gevolg van de heersende pandemie veroorzaakt door het Covid-19 virus en de sluiting van de meeste kerken in Nederland, waaronder de Krijtberg, besloot het bestuur van onze stichting, onze gebruikelijke brief te verzenden op een later tijdstip. Het feest van Pinksteren leek ons een mooi moment om alsnog deze brief te verzenden. Pinksteren is immers het feest waarin we de uitstorting van de Heilige Geest vieren en als zodanig een feest van vertroosting in moeilijke tijden.

De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt gekenmerkt door zowel blijdschap van wege de verrijzenis, als vrees voor de Joden en onzekerheid over hoe nu verder ? De leerlingen weten eigenlijk niet hoe ze nu zonder de lijfelijke aanwezigheid van Jezus richting moeten geven aan hun leven. Petrus pakt zijn oude beroep van visser weer op. De andere leerlingen volgen hem, maar de hele nacht vangen zij niets. Pas zodra Jezus vanaf de oever aanwijzingen geeft over hoe ze wel hun netten vol kunnen krijgen, wordt Hij herkend.

De trouwe kerkbezoekers hebben de laatste maanden de eucharistie slechts kunnen meevieren hetzij via een livestream, hetzij via de radio of de televisie. Er waren van kerkelijke zijde vele initiatieven om de kerk virtueel open te houden, zodat ondanks de gesloten kerkdeuren, velen het Huis van God konden binnenkomen en de mis konden meebeleven.

Een teken dat God zijn kudde niet in de steek laat.

Pinksteren is ons Paasfeest. Jezus stort met Pinksteren de Heilige Geest uit over zijn leerlingen. Door de uitstorting van de Heilige Geest kunnen de leerlingen van alle tijden en alle plaatsen het werk van Jezus en zijn tegenwoordigheid in deze wereld voortzetten. De Heilige Geest wordt herkend aan haar vruchten, welke worden gekenmerkt door vrede en goedheid. Wij wensen u in deze onzekere tijden, deze vrede toe.

Voor wat betreft de werkzaamheden kunnen wij u berichten dat in de planning staat een groot onderhoud aan het kerkgebouw, waarvan de kosten begroot zijn op € 500.000.

Een deel van deze kosten, te weten een bedrag van ongeveer € 350.000 zal worden gesubsidieerd door onder meer de Rijksoverheid en de lokale overheid. Onze stichting heeft een schenking van € 100.000 toegezegd en zal een deel van de kosten voorfinancieren. Het restant van ongeveer € 50.000 zal via collectes en op andere wijze moeten worden verkregen.

We hopen dat u als trouwe donateur een steentje wil bijdragen aan de kosten door een gift aan onze stichting. De gift is voor 125% aftrekbaar, aangezien wij als algemeen nut beogende instelling door de belastingdienst zijn aangemerkt als culturele instelling.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2019

Dinsdag 24 december
Kerstavond

19.00 uur: openstelling kerk
19.30 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
20.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum
21.15 uur: Einde Mis
21.45 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
22.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met zang
23.45 uur: Einde Mis
24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal

Woensdag 25 december/Eerste Kerstdag
9.15  uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
9.30 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, met zang
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum
12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang
Kerk ’s middags open voor bezichtiging
17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Donderdag 26 december/Tweede Kerstdag
11.00 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, Latijn gezongen
Overige missen vervallen
Kerk ’s middags gesloten

Dinsdag 31 december Oudejaarsdag
12.30 uur: Heilige mis, Nederlandstalig, zonder zang
De kerk is overdag gesloten
17.45 uur: Gezongen Heilige mis, Nederlandstalig
Aansluitend oliebollen & glühwein in de pastorie, tot 19.30 uur

Woensdag 1 januari 2020/Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Gezongen Heilige mis, Nederlandstalig
De mis van 12.30 uur vervalt.
De mis van 17.45 uur vervalt.
Kerk ’s middags gesloten

Kerstbrief 2019

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg, 

Sneeuwvlokken dwarrelen in grote getale uit de hemel neer. Het is nacht en stil. De grond kraakt onder hun voeten. De ezel trappelt met zijn hoeven van de kou. Moe van de lange reis, vinden ze onderdak in een schamele stal. De os kijkt wat stuurs op van zijn voederbak, maar zodra hij Maria ziet, geeft hij graag zijn warme vacht als beschutting tegen de straffe kou. Het uur is aangebroken waarop Maria haar Kind ter wereld brengt. De wereld slaapt, onbewust van het grote wonder dat zich in het verborgene voltrekt. De hemel opent zich en brengt de Verlosser voort.

Engelen en aartsengelen verschijnen aan de hemel. Zij brengen het goede nieuws. Heden is in de stad van David de Verlosser geboren. De Verlosser die Christus is. Herders bijeen rondom het vuur, zijn verbaasd en tegelijkertijd vreugdevol. Als zij horen waar zij de Christus kunnen vinden, haasten zij zich naar Bethlehem naar een stal, alwaar zij het Goddelijk Kind vinden in doeken gewikkeld. Zij geven zich spontaan met geheel hun hart en brengen geschenken tegen de kou.

De stilte omsluit de nacht. Het Goddelijk Kind is nog veilig voor de tiran.

Ik draai mijn deur op het nachtslot en keer mij om. Ik ben weer in de stilte waar het allemaal eens begon. Ik telde toen mijn schaapjes en dacht niet na over een Goddelijk Kind tot dat de met sterren bezaaide hemel zich opentrok. Sindsdien is mijn hart verloren in het grote mysterie dat de geboorte van God onder ons is. Ik tel niet langer mijn schaapjes, maar laat mij leiden door Hem die Mijn Herder is.

Het bestuur wenst u een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

Zowel in de voorjaarsvergadering als de najaarsvergadering is gesproken over het meerjarigonderhoud aan het kerkgebouw. Monumentenwacht heeft eind 2018 een rapport uitgebracht over de staat van het kerkgebouw met aanbehoren en de werkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het gebouw in goede staat te houden. Een deel van dit onderhoud kan worden bekostigd uit subsidies te verstrekken door diverse overheden en giften van particuliere organisaties. Een deel zal door onze stichting en de gemeenschap van de Krijtberg dienen te worden bekostigd.

Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling. Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.