Paasbrief 2023

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De woestijn als plaats van stilte, armoede en bekoring, gaan vooraf aan het openbare leven van Jezus. Jezus wordt door de Heilige Geest gedreven naar de woestijn waar hij 40 dagen en nachten in vasten en gebed doorbrengt. De woestijn is niet enkel de plaats waar de lichamelijke beproeving van honger, dorst en behoeftigheid worden beleefd. Het is ook de plaats waar het mensenhart wordt blootgesteld aan de geestelijke verleidingen van heerszucht, hebzucht en eerzucht. Jezus weerstaat alle bekoringen. Jezus steunt hierbij op het woord van God zoals dat te vinden is in het Oude Testament. Hij droeg dit woord in zijn hart zodat het honderdvoudig vrucht kon dragen. De vastentijd als woestijn helpt alle mensen om te strijden tegen het kwaad om zo de waardigheid als kinderen van God terug te vinden.

Jezus trekt tijdens zijn openbare leven met zijn leerlingen door Galilea, Samaria en Judea naar Jeruzalem. Tijdens deze reis onderricht Jezus zijn leerlingen en zijn toehoorders over het Koninkrijk van God. Jezus is hier als een zaaier die het Woord van God royaal uitzaait met de bedoeling dat het wortel zal schieten in de harten van de mensen. Zijn woorden gaan vaak gepaard met wonderen. Hij wekt doden op en geneest zieken. De wonderen laten zien dat God een barmhartige God is, vol mededogen, ontferming en liefde, voor alle mensen.
Velen van zijn toehoorders horen het Woord van God niet. Zij zijn als de weg, de rotsachtige grond en de distels. Plaatsen waar het zaad niet, soms of heel even ontkiemt, maar nooit vrucht draagt. Het is de massa die Jezus’ boodschap niet kan of wil begrijpen.

De leerlingen die wel in Hem geloven als de Christus, de gezalfde van God, vormen echter de goede aarde waarin het Woord van God valt en vrucht draagt. Een mensenhart kan een mengeling vormen van weg, rotsgrond, distels en goede grond. Het is aan ons om de onvruchtbare grond van ons hart te willen zien en deze te willen omvormen in goede grond.

De opgang naar Jeruzalem wordt gekenmerkt door een toenemende vijandigheid van de kant van de religieuze leiders. Jezus houdt zich immers niet aan hun wetten, vooral die van de sabbatrust. Jezus verwijt de religieuze leiders dat zij de naleving van hun wetten belangrijker
vinden dan de liefde tot God en de mensen. Voor Jezus geldt dat godsdienst vanuit het hart moet komen. Jezus voelt dat zijn uur is aangebroken. Hij zal de mensen verlossen en brengen naar Zijn Vader, zodat zij Zijn Vader gaan zien als hun vader en Hem zo zullen aanbidden.

Het lijdensverhaal doet ons verstillen. Hoeveel kwaad moet een mens verduren voordat de honger naar geweld is gestild? Hoeveel lijden moet God verdragen als gevolg van onze zonden? De beulen van Jezus kennen geen mededogen. Zij geselen Jezus en drijven de spot met Hem. Hoeveel moet er gebeuren voordat wij tot inkeer komen? Pilatus probeert bij het
Joodse volk medelijden met Jezus op te roepen. De afwijzing van Jezus is echter een feit.

Spijkers nagelen Jezus aan het Kruis. Hij geeft zijn bloed om ons te verlossen. Het stervensuur van Jezus is een uur van waarheid. De aarde beeft en het voorhangsel scheurt. Duisternis omhult de aarde. De omstanders worden met vrees vervuld en komen tot inzicht.
Een nieuwe dag breekt aan. Het is paasmorgen. Het duurt niet lang of de leerlingen bemerken dat Jezus is opgestaan uit de dood. De droefheid van de leerlingen slaat om in een intense vreugde die zij willen delen met anderen. Jezus komt zijn leerlingen tegemoet.
Geloven in de Verrezen Heer schenkt een diep vertrouwen in een woelige wereld.


Wij wensen u daarom een Zalig Pasen.


De kerk heeft als taak mensen een plaats te bieden waar ze samen kunnen komen om de sacramenten te kunnen vieren. We hopen dan ook dat u ons werk blijft steunen.