Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2018

Maandag 24 december
Kerstavond
19.00 uur: openstelling kerk
19.30 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
20.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum
21.15 uur: Einde Mis
21.45 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
22.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met zang
23.45 uur: Einde Mis
24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal

Dinsdag 25 december/Eerste Kerstdag
9.15 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen
9.30 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, met zang
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum
12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang
Kerk ’s middags open voor bezichtiging
17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Woensdag 26 december/Tweede Kerstdag
11.00 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, Latijn gezongen
Overige missen vervallen
Kerk ’s middags gesloten

Maandag 31 december Oudejaarsdag
12.30 uur: Heilige mis, Nederlandstalig, zonder zang
De kerk is overdag gesloten
17.45 uur: Gezongen Heilige mis, Nederlandstalig
Aansluitend oliebollen & glühwein in de pastorie, tot 19.30 uur

Dinsdag 1 januari 2019/Nieuwjaardag
11.00 uur: Gezongen Heilige mis, Nederlandstalig
De mis van 12.30 uur vervalt.
De mis van 17.45 uur vervalt.
Kerk ’s middags gesloten

Kerstbrief 2018

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

De droogte van het bijna verstreken jaar lijkt wel symbool te staan voor de tijd waarin we leven. De natuur lijdt bij gebrek aan voldoende water. De mens lijdt wanneer hij het gevoel heeft dat hij niet wordt gehoord, maar slechts zijn prestatie telt. Veel mensen verdwalen in de woestijn van onze westerse maatschappij waar het geloof is vervangen door een eigentijdse moraal, welke geen antwoord geeft op de meest wezenlijke vragen van ons bestaan.

Christenen worden opgeroepen om een licht te zijn voor hun omgeving. Licht veronderstelt verbondenheid met Degene die licht brengt in onze duisternis.
Advent is een tijd van voorbereiding op de komst van Onze Heer. God wil ons nabij zijn. Wij hoeven slechts de deur van ons hart voor Hem te openen, zodat Hij kan binnen komen. Een kribbe met wat stro is voor Hem voldoende om ons hart vrij te maken van het rumoer van deze wereld, zodat wij ook kunnen rusten in Hem.

Kerst brengt de blijde boodschap dat God tot ons komt als een licht in de duisternis van onze wereld. De hemel opent zich voor een kort moment en engelen verkondigen de herders in het veld, het heil dat God de Vader in zijn Zoon heeft bereid voor onze wereld. Een Goddelijk Kind is ons geboren. God zal ons redden is Zijn Naam.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest.

De rector heeft in onze najaarsvergadering zijn plannen kenbaar gemaakt met betrekking tot een verbouwing in de pastorie. In verband met de toenemende pastorale activiteiten, is het de wens van de rector om één spreekkamer te realiseren op de begane grond van de pastorie, de keuken te verplaatsen naar de tussenruimte bij de lift en een andere ruimte (de kluszolder boven de sacristie) te renoveren tot muziek- en vergaderruimte.
Het bestuur heeft in haar najaarsvergadering besloten de verbouwing te ondersteunen met een financiële bijdrage, zodat de verbouwing kan plaatsvinden.

Wij hopen dat u ons werk blijft steunen. Een gift aan onze stichting kunt u nog steeds voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Goede Week & Paasdagen 2018

Vrijdag, 23 maart 2018:

19.00 uur: Gezongen Boeteviering met uitstelling van, en zegen met het Heilig Sacrament. Er is aansluitend biechthoren.

Zaterdag, 24 maart 2018:

17.15 uur: Engelstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal.

Palmzondag, 25 maart 2018:

9.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van een groot Duits koor;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken en gesproken passieverhaal;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal met medewerking van organist en cantor.

Witte Donderdag, 29 maart 2018:

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren.

20.00 uur: Eucharistieviering van Witte Donderdag met medewerking van de Schola Cantorum.

Na eucharistieviering aanbidding bij het rustaltaar tot 22.30 uur.

Goede Vrijdag, 30 maart 2018:

15.00 uur: Kruisweg met Bloemenhulde. Aansluitend Biechthoren tot 17.00 uur;

20.00 uur: Gedachtenis Kruisdood van Onze Heer met medewerking van de Schola Cantorum.

 Stille Zaterdag, 31 maart 2018:

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren

20.00 uur: Paaswake met medewerking van de Schola Cantorum.

 Eerste Paasdag, zondag 1 april 2018:

9.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het Klein Koor;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met medewerking van de Schola Cantorum;

12.30 uur: Stille mis;

17.15 uur: Engelstalige eucharistieviering met medewerking van organist en cantor.

Tweede Paasdag, maandag 2 april 2018:

11.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van Schola Cantorum

 

Paasbrief 2018

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De vastentijd is als een korte woestijntocht. Geen 40 jaren maar 40 dagen vasten we in het verborgene. Het is een tijd waarin we meer dan anders worden geconfronteerd met onszelf en onze omgeving. Het huidig tijdsgewricht kan hierbij voor een christen een enorme beproeving zijn. Het is niet langer gemakkelijk om over je geloof met anderen te praten. Als gelovige heb je al snel het gevoel dat je niet wordt begrepen dan wel dat de spot met je wordt gedreven.

Het vraagt moed om dan te laten zien dat het christelijk geloof niet achterhaald is, maar een levende bron waaruit een mens die dorst naar waarheid en geluk te allen tijde kan putten.

Tijdens het openbare leven van Jezus zien we allerlei soorten mensen de revue passeren.

We zien zowel de eenvoudige vissers die Jezus tot zijn leerlingen maakt als de sluwe farizeeën die er alleen op uit zijn om Jezus te vangen in de strikken van de dood. We zien ook gelovige mannen en vrouwen en arme en lijdende mensen die in Jezus hun vertrouwen stellen.

In het lijdensverhaal lijken de zwakheid van de apostelen en de haat van de farizeeën te triomferen. Het is het menselijke gezicht van de duisternis dat geen toekomst biedt.

De ontdekking van het lege graf, de getuigenis van de vrouwen dat zij de Verrezen Heer zagen en hun eigen ontmoeting met de Verrezen Heer, brengen de leerlingen tot het geloof in de Verrezen Heer. Een geloof dat daarna niet meer van hen kan worden afgenomen.

Het bestuur wenst u dit paasgeloof toe en daarom een Zalig Pasen.

De heer J. Steijaert heeft in de najaarsvergadering van 2017 afscheid genomen als bestuurslid. Hij is ruim 22 jaar bestuurslid van onze stichting geweest en heeft gedurende zijn bestuursperiode de functie van penningmeester vervuld. De laatste jaren was hij nauw betrokken bij het groot onderhoud aan het kerkgebouw. In de voorjaarsvergadering van 2018 is mevrouw J. Oldenburger toegetreden tot ons bestuur. We zijn blij met haar toetreding.

Wij willen u als donateur bedanken voor de financiële steun aan het werk van onze stichting. Hiermede maakt u het mogelijk dat het kerkgebouw behouden blijft voor de eredienst.

Wij zijn ons ervan bewust dat een kerkgebouw zonder een levende geloofsgemeenschap geen functie vervult. God zoekt in de eerste plaats mensen die hem met hart en ziel aanbidden.

Uw financiële bijdrage maakt het echter mogelijk het geloof als gemeenschap te vieren.

Een overzicht van de vieringen in de Goede Week en op de Paasdagen vindt u op de achterzijde van deze brief.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2017

Zondag 24 december/Kerstavond

19.00 uur: openstelling kerk

19.30 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen

20.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

21.15 uur: Einde Mis

21.45 uur: gezamenlijk zingen van kerstliederen

22.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met zang

23.45 uur: Einde Mis

24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal

Maandag 25 december/Eerste Kerstdag

9.00 uur: openstelling kerk

9.30 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, met zang

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang

Kerk ’s middags open voor bezichtiging

17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Dinsdag 26 december/Tweede Kerstdag

11.00 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, Latijn gezongen

Overige missen vervallen

Kerk ’s middags gesloten

Zondag 31 december/Oudejaarsdag

Missen als op zondag

Maandag 1 januari 2018/Nieuwjaardag

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

De mis van 17.45 uur vervalt.

Kerk ’s middags gesloten

Kerstbrief 2017

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

We leven in een tijd die niet veel verschilt van de tijd waarin Jezus werd geboren en onder ons leefde. Het toenmalige Palestina was een smeltkroes van verschillende volken en geloven dat gebukt ging onder de bezetting door een vreemde overheerser. Er is niet veel fantasie nodig om deze lijn door te trekken naar de huidige tijd. Christenen behoren thans tot een minderheid en hebben niet langer een stem van betekenis in het publieke debat noch de aandacht van de politieke leiders.

God is niet langer overal welkom. Voor christenen is vaak hetzelfde lot beschoren.

Christenen zijn echter mensen met een onverwoestbare hoop in hun hart.

Zij leven namelijk in de verwachting van het Rijk van God. Het Rijk dat gevestigd wordt in onze harten. Het is geen rijk gestoeld op macht, maar een rijk van liefde, bezield door de Heilige Geest. Een Rijk dat gericht is op de Komende die reeds gekomen is en nog steeds meer in onze harten moet komen. Christenen leven daarom in adventstemming en verlangen slechts dat Gods Rijk in onze wereld mag groeien.

Wij wensen u als bestuur een mooie advent en een Zalig Kerstfeest.

Voor wat betreft het meerjarig onderhoud aan het kerkgebouw heeft de overheid ons laten weten akkoord te gaan met de gedane uitgaven van het meerjarig onderhoud. Als gevolg hiervan neemt de overheid 65% van de kosten van het gedane onderhoud voor haar rekening. Onze stichting heeft 35% van deze kosten betaald. De totale kosten van het meerjarig onderhoud bedroegen € 523.887.

Het kerkgebouw heeft een belangrijke functie, niet alleen voor de gelovigen die dagelijks of wekelijks de kerk bezoeken voor het bijwonen van de mis, maar ook voor

de vele toeristen die graag even binnen komen wandelen om te genieten van de stilte en de schoonheid van het kerkgebouw.

Als gevolg van de teruglopende begunstigers en inkomsten zijn wij voor wat betreft ons werk, welke is gericht op de instandhouding van het kerkgebouw en de inventaris voor de eredienst, afhankelijk van uw financiële bijdrage. Elke gift is welkom.

Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een gift aan onze stichting kunt u nog steeds voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw jaarlijkse giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Goede Week & Paasdagen 2017

Vrijdag, 7 april 2017:

19.00 uur: Gezongen Boeteviering met uitstelling van, en zegen met het Heilig Sacrament.

Er is aansluitend biechthoren.

Zaterdag, 8 april 2017:

17.15 uur: Engelstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal.

Palmzondag, 9 april 2017:

9.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van het Klein Koor;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met wijding palmtakken, processie en gezongen passieverhaal met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken en gesproken passieverhaal;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met wijding van palmtakken, processie en gesproken passieverhaal met medewerking van organist en cantor.

Witte Donderdag, 13 april 2017:

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren.

20.00 uur: Eucharistieviering van Witte Donderdag met medewerking van de Schola Cantorum.

Na eucharistieviering aanbidding bij het rustaltaar tot 22.30 uur.

Goede Vrijdag, 14 april 2017:

15.00 uur: Kruisweg met Bloemenhulde. Aansluitend Biechthoren tot 17.00 uur;

20.00 uur: Gedachtenis Kruisdood van Onze Heer met medewerking van de Schola Cantorum.

Stille Zaterdag, 15 april 2017:

7.30 uur – 9.30 uur: Wake bij het graf: in de Stiltekapel, bij het Jozefaltaar.
16.00 uur – 17.00 uur Biechthoren
20.00 uur: Paaswake met medewerking van de Schola Cantorum.

 Eerste Paasdag, zondag 16 april 2017:

9.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het Klein Koor;

11.00 uur: Latijnse hoogmis met medewerking van de Schola Cantorum;

12.45 uur: Stille mis;

17.15 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van organist en cantor.

 Tweede Paasdag, maandag 17 april 2017

11.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met medewerking van het Klein Koor.

Paasbrief 2017

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De vastentijd is bedoeld als een woestijnperiode in navolging van de tijd die Jezus doorbracht in de woestijn alvorens zijn openbare leven aan te vangen. Een periode die ook verwijst naar de tijd welke het Joodse volk doorbracht in de woestijn, alvorens zij het beloofde land mocht binnentrekken. Deze tijd is derhalve historisch bepaald maar heeft ook een diepere betekenis.

De woestijn staat bekend om zijn gebrek aan water, bron van alle leven. Het is mede daardoor een geschikte plaats voor hen die het lawaai van de wereld willen ontvluchten. De woestijn confronteert een mens met zijn naakte zelf en kan zo een plaats van bekering worden waarbij hij zijn onechte zelf aflegt en als het ware opnieuw geboren wordt voor Onze Heer.

De vastentijd loopt uit in de passietijd waarin we het lijden van Christus herdenken.

Dit lijden staat niet op zichzelf, maar vormt een hoogtepunt in de voortdurende strijd die Jezus met de machten van het kwaad aanging. Het kwaad lijkt voor een kort moment te zegevieren.

Op paasmorgen worden de leerlingen echter wakker geschud uit hun ongeloof en herinneren zij zich dat Jezus zijn eigen dood had aangekondigd en dat Hij uit de dood zou verrijzen tot een nieuw leven. De leerlingen waren echter overvallen door de harde werkelijkheid van het kwaad en sommigen waren hiervoor zelfs op de vlucht geslagen. De leerlingen van toen en nu verschillen in niets van elkaar. Het paasgeloof is een genade dat je moet worden geschonken.

Het bestuur wenst u dit paasgeloof toe en daarom een Zalig Pasen.

Het groot onderhoud aan het kerkgebouw is afgerond. Het is nu wachten op de definitieve vaststelling van de overheidssubsidie. Het bestuur verwacht deze vóór het einde van dit jaar.

Wij stellen uw betrokkenheid bij het werk van de stichting op prijs en hopen dat u ons werk financieel blijft steunen, zodat de kerk, die altijd weer nieuwe kerkgangers trekt, behouden blijft voor de toekomst. U kunt ons ook op een voor u fiscaal vriendelijke manier steunen door een periodieke gift voor de duur van ten minste 5 jaar. De gift is dan bij u volledig aftrekbaar en wel voor 125%. Nadere informatie hieromtrent kunt u inwinnen bij de secretaris van ons bestuur. Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar onder nummer 0297-329421.

Een overzicht van de vieringen in de Goede Week en op de Paasdagen vindt u op de achterzijde van deze brief.

 

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Vieringen Kerst en Oud & Nieuw 2016

Zaterdag 24 december

De Heilige Missen van 12.30 uur en 17.15 uur vervallen

De kerk is overdag gesloten

Kerstavond

19.00 uur: openstelling kerk

19.30 uur: kerstliederen gezongen door Schola Cantorum

20.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

21.15 uur: Einde Mis

21.45 uur: kerstliederen gezongen door het koor Jubilate Deo

22.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

23.45 uur: Einde Mis

24.00 uur: Nachtmis in de Engelse taal m.m.v. cantor/cellist

Zondag 25 december/Eerste Kerstdag

9.00 uur: kerstliederen/motetten gezongen door het koor Jubilate Deo

9.15 uur: Hoogmis m.m.v. het koor Jubilate Deo

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang

17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Maandag 26 december/Tweede Kerstdag

11.00 uur: Hoogmis, Nederlandstalig, Latijn gezongen

Overige missen vervallen

Zaterdag 31 december Oudejaarsdag

12.30 uur: Eucharistieviering, Nederlandstalig, zonder zang

17.15 uur: Eucharistieviering, Engelstalig

Oliebollen&Gluhwein tot 19.30 uur

Zondag 1 januari 2017/Nieuwjaardag

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

17.15 uur: Hoogmis, Nederlandstalig met orgel en cantor/cellist

Kerstbrief 2016

Amsterdam, december 2016

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

Voor veel mensen is de Advent een uitzien naar de kerstvakantie, een tijd van gezelligheid met verlichte winkelstraten, een samenzijn in familieverband in een gezellige woonkamer met een kerstboom en stemmige muziek. Deze sfeer staat in schril contrast met de lezingen welke gelezen worden in de Advent. Deze lezingen roepen ons op voorbereid te zijn op de komst van Onze Heer. Deze voorbereiding vraagt van ons niet te leven als een slaapwandelaar, onbewust en zonder te weten waarom we leven en waarheen dit leven leidt.

Geloven betekent je ogen en vooral je hart openen voor Onze Heer. Kerst is het feest waarin we de geboorte van Onze Heer vieren. Geen paleis, geen herberg, maar een koude en tochtige stal vormde zijn geboortestede. Alle mensen van goede wil worden uitgenodigd om dit wonder van God onder ons te aanschouwen en Hem toe te laten in ons hart waar Hij wil wonen. Kerstmis is daarom een feest van hoop. Al kan het nog zo donker zijn in de wereld en in onze persoonlijke leven, het zal Gods Licht niet kunnen tegenhouden. De kerk is de plaats waar wij als kerkgemeenschap dit geloof met elkaar willen delen en vieren.

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest.

Het meerjarig onderhoud aan het kerkgebouw is inmiddels afgerond en het is nu wachten op het besluit van de overheid of zij akkoord gaat met de in het kader van voormeld onderhoud gedane uitgaven en daarmee 65% van de gedane uitgaven voor haar rekening neemt. Onze stichting heeft 35% van de kosten van de werkzaamheden voor haar rekening genomen. In onze kerstbrief van vorig jaar deelden wij u mede dat dit percentage neerkwam op een bedrag van € 188.764,86. Uit het laatste overlegde financiële verslag van ons bestuur is gebleken dat

de kosten welke voor rekening van de stichting komen uiteindelijk € 196.428,51 bedragen.

Het oude schilderwerk op een van de muren van het kerkgebouw had te lijden van vochtoverlast. Het vocht was ongeveer een maand geleden voldoende uit de muur getrokken, zodat pas recent tot herstel van het schilderwerk kon worden overgegaan. Inmiddels is dit schilderwerk uitgevoerd en ziet de muur er weer prachtig uit. We zijn blij dat de kerk voor de komende feestdagen gereed is.

Onze kerkgemeenschap is voor de eredienst gebaat bij een goed onderhouden kerkgebouw. We doen er dan ook alles aan om dit zo te houden. Voor het onderhoud van het kerkgebouw zijn wij als stichting aangewezen op uw financiële bijdrage. Een gift wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Het aantal begunstigers neemt af, zodat elke bijdrage zeer welkom is.

Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw jaarlijkse giftenaftrek. Onze stichting wordt namelijk aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling.

Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

 

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.