ANBI

De Stichting tot Behoud van de Krijtberg is door de Belastingdienst erkend als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam van de stichting

Stichting tot Behoud van de Rooms Katholieke Kerk toegewijd aan Sint Franciscus Xaverius, genaamd De Krijtberg, bij afkorting genaamd: Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Postadres van de stichting

Hollemanstraat 8, 1097 DB Amsterdam

Het RSIN van de stichting

805585679

Doelstelling van de stichting

De behartiging van het algemeen belang als het behoud van de Rooms Katholieke Kerk toegewijd aan Sint Franciscus Xaverius, genaamd De Krijtberg aan de Singel 446, 1017 AV Amsterdam, met de daarin aanwezige inventaris voor de Rooms -Katholieke eredienst, alsmede het bevorderen dat voldoende Rooms – Katholieke priesters als geestelijke bedienaren in deze kerk werkzaam blijven om de geloofsgemeenschap in stand te houden.
De stichting is een steunfonds op het gebied van kunst en cultuur.

Werkzaamheden van de stichting

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit:
a. het beheren van gelden welke door giften, erfstellingen, legaten en opbrengsten uit het vermogen van de stichting dan wel anderszins zijn verkregen;
b. de besteding van de door de stichting verkregen gelden door het financieren van het onderhoud van het kerkgebouw en haar interieur.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door vijf bestuurders.
Bestuurders zijn:
De heer A.L. Feij als voorzitter
Mevrouw mr. B.A. Horstmanshof als secretaris en penningmeester
Mevrouw J.E. Oldenburger als gewoon bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De werkzaamheden van de stichting omvatten:

  • Het verlenen van financiële ondersteuning voor het onderhoud en de verbetering van het gebouw en de inventaris ten behoeve van de instandhouding van de Krijtberg als kerkgebouw voor de eredienst;
  • Het beheer van de door de stichting verkregen gelden;
  • Het op de hoogte houden van de donateurs van de werkzaamheden van de stichting.
Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022 (PDF)