Kerstbrief 2022

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

Advent is een toegroeien naar Kerstmis als het feest van de geboorte van Onze Heer. Deze geboorte is een beslissende fase in de geschiedenis van de mensen. De mensen worden uitgenodigd om met Jezus het beloofde land van de Heilige Geest binnen te treden. Advent is letterlijk het wachten op de komst van de Heer.

We horen tijdens de adventstijd veel profetieën die allemaal gaan over het naderende Koninkrijk der Hemelen dat in de persoon van Jezus op aarde gestalte zal krijgen. Veel van de profetieën zijn van Jesaja, de zoon van Amos. Hij leefde ruim 700 jaar vóór de geboorte van Onze Heer. Zijn visioenen over de komst van de Messias zijn in sprekende taal opgetekend en bewaard gebleven. Zo spreekt hij over de berg van de Heer die zal uitrijzen boven alle bergen en alle volkeren naar zich toe zal trekken en over de stronk van Isaï waaraan een nieuwe loot zal komen. Jesaja doelt hiermede op de Zoon van God die geen oordeel zal vellen naar uiterlijke schijn, geen uitspraak zal doen op grond van geruchten, maar de kleinen recht zal verschaffen en de boosdoener zal straffen.

Een andere profeet over wie wij veel in de adventstijd horen is Johannes de Doper. Hij roept de mensen op om zich te bekeren en vruchten voort te brengen die passen bij bekering. Bekeren betekent zoiets als een nieuwe weg inslaan door ons hart te openen voor Jezus die ons met het vuur van de Heilige Geest wil dopen.

Het verhaal van Kerstmis begint met de boodschap aan Maria. Haar nederigheid verhindert haar te zien dat zij uitverkoren is als Moeder van de Heer. De aankondiging door de Engel Gabriël brengt dan ook schrik en vrees in haar teweeg. In haar komt de oud-testamentische profetie van Jesaja tot vervulling: Zie, een maagd zal zwanger worden en een kind ter wereld brengen die zij zal noemen: Immanuël, hetgeen betekent: God met ons. De boodschap aan Maria toont ons dat het initiatief van het Nieuwe Verbond tussen God en zijn volk geheel van Godswege komt en dat Maria (beeld van Gods volk) pure ontvankelijkheid is.

Christenen vieren Kerstmis met blijdschap, geen oppervlakkige feestvreugde, maar een innerlijk gevoelde vreugde, vanwege de Geboorte van Onze Heer. Zij voelen mee met de woorden van Jesaja die meldt hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode zijn, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden. Eenzelfde vreugde verkondigen de engelen die goed nieuws brengen aan de herders in het veld. Deze vreugde is van alle tijden en plaatsen, wanneer God mag binnentreden in ons bestaan. Kerstmis is daarom een feest van hoop. Het licht van Christus zal – hoe groot onze duisternis ook is – deze doorbreken.

Het bestuur wenst u daarom een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe.

Het laatste groot onderhoud aan het kerkgebouw is in 2020 afgerond. Het bestuur is onlangs door de rector van de Krijtberg benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren ter dekking van het exploitatietekort dat is ontstaan bij R.K. Stichting De Krijtberg. Dit exploitatie-tekort is onder meer een gevolg van de coronaepidemie. Het bestuur heeft besloten tot een bijdrage van € 20.000.

We hopen dat u met een bijdrage ons financieel blijft steunen, zodat we de kerk open kunnen houden, ondanks het (hopelijk tijdelijk) teruggelopen kerkbezoek. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vieringen in de kersttijd:

Dinsdag 20 december
19.00 uur: Boeteviering, aansluitend biechthoren.

Zaterdag 24 december, Kerstnacht:
20.00 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
22.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met IgnatiusCantorij.
24.00 uur: H. Mis; Engelse mis, met cantor/cellist en orgel.

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag:
10.30 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met cantor/cellist.
17.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met IgnatiusCantorij.

Maandag 26 december, Tweede Kerstdag:
10.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis: vervalt.

Zaterdag 31 december, Oudejaarsdag:
12.30 uur: H. Mis; zonder zang;
17.15 uur: H. Mis Engelse mis, met cantor/cellist en orgel; daarna oudejaarsavond.

Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag:
10.30 uur: H. Mis, Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis; zonder zang.
17.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig; met IgnatiusCantorij.