Pinksterbrief 2020

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

U bent van ons gewend met Pasen een brief te ontvangen. Als gevolg van de heersende pandemie veroorzaakt door het Covid-19 virus en de sluiting van de meeste kerken in Nederland, waaronder de Krijtberg, besloot het bestuur van onze stichting, onze gebruikelijke brief te verzenden op een later tijdstip. Het feest van Pinksteren leek ons een mooi moment om alsnog deze brief te verzenden. Pinksteren is immers het feest waarin we de uitstorting van de Heilige Geest vieren en als zodanig een feest van vertroosting in moeilijke tijden.

De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt gekenmerkt door zowel blijdschap van wege de verrijzenis, als vrees voor de Joden en onzekerheid over hoe nu verder ? De leerlingen weten eigenlijk niet hoe ze nu zonder de lijfelijke aanwezigheid van Jezus richting moeten geven aan hun leven. Petrus pakt zijn oude beroep van visser weer op. De andere leerlingen volgen hem, maar de hele nacht vangen zij niets. Pas zodra Jezus vanaf de oever aanwijzingen geeft over hoe ze wel hun netten vol kunnen krijgen, wordt Hij herkend.

De trouwe kerkbezoekers hebben de laatste maanden de eucharistie slechts kunnen meevieren hetzij via een livestream, hetzij via de radio of de televisie. Er waren van kerkelijke zijde vele initiatieven om de kerk virtueel open te houden, zodat ondanks de gesloten kerkdeuren, velen het Huis van God konden binnenkomen en de mis konden meebeleven.

Een teken dat God zijn kudde niet in de steek laat.

Pinksteren is ons Paasfeest. Jezus stort met Pinksteren de Heilige Geest uit over zijn leerlingen. Door de uitstorting van de Heilige Geest kunnen de leerlingen van alle tijden en alle plaatsen het werk van Jezus en zijn tegenwoordigheid in deze wereld voortzetten. De Heilige Geest wordt herkend aan haar vruchten, welke worden gekenmerkt door vrede en goedheid. Wij wensen u in deze onzekere tijden, deze vrede toe.

Voor wat betreft de werkzaamheden kunnen wij u berichten dat in de planning staat een groot onderhoud aan het kerkgebouw, waarvan de kosten begroot zijn op € 500.000.

Een deel van deze kosten, te weten een bedrag van ongeveer € 350.000 zal worden gesubsidieerd door onder meer de Rijksoverheid en de lokale overheid. Onze stichting heeft een schenking van € 100.000 toegezegd en zal een deel van de kosten voorfinancieren. Het restant van ongeveer € 50.000 zal via collectes en op andere wijze moeten worden verkregen.

We hopen dat u als trouwe donateur een steentje wil bijdragen aan de kosten door een gift aan onze stichting. De gift is voor 125% aftrekbaar, aangezien wij als algemeen nut beogende instelling door de belastingdienst zijn aangemerkt als culturele instelling.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.