Kerstbrief 2015

Amsterdam, december 2015.

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

De advent is een tijd van intense verwachting welke als een kostbare bloem is geplant in onze harten. Gelijk elke bloem moeten we deze verwachting voeden en beschermen. We worden daarom aangemaand om waakzaam te blijven en het contact met God niet te verliezen. De advent is daarom een goede oefening in concreet, bewust en wakker geloven.

We vieren met Kerstmis de geboorte van Onze Heer. Het is een geboorte die door alle tijden heen mensen aanspreekt en inspireert tot bekering. God koos een voederbak als zijn wieg en de warme adem van de os als zijn deken. Wat we zien is evenzeer een uitdaging als een bevestiging. We worden uitgedaagd in ons gewone manier van denken, waar de menselijke maat vaak zegeviert. We worden bevestigd in ons geloof doordat we zien dat God groter is dan deze menselijke maat. God komt tot ons in armoede met als Zijn enig bezit Zijn Liefde. Hij komt naar ons toe om ons terug te brengen tot God. Het wapengekletter van de wereld zal hiervoor moeten wijken. We wensen u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

We hebben u de afgelopen jaren op de hoogte gehouden van het meerjarig onderhoud aan het kerkgebouw, welk meerjarig onderhoud plaatsvond in 4 fasen. De werkzaamheden betreffende dit groot onderhoud zijn nu uitgevoerd. Onze stichting heeft 35% van de kosten van deze werkzaamheden voor zijn rekening genomen. Het resterende deel (65%) van de kosten is gesubsidieerd door de overheid. Het groot onderhoud was noodzakelijk willen we het kerkgebouw behouden voor de toekomst. Er zijn nog enige punten welke onze aandacht behoeven, zoals de kerktorens. Elk jaar zal een meting moeten uitwijzen of er sprake is van een verzakking van de torens. Doordat het kerkgebouw een Rijksmonument is, krijgen we regelmatig bezoek van de monumentenwacht die ons attendeert op gebreken.

Het meerjarig onderhoud heeft de stichting € 188.764, 86 gekost. De totale kosten van het meerjarig onderhoud zijn, mede dankzij de inzet van twee bestuurders van onze stichting, binnen de begroting gebleven.

Voor het behoud van het kerkgebouw voor de eredienst zijn we aangewezen op uw financiële bijdrage. Een gift wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw jaarlijkse giftenaftrek. Onze stichting wordt namelijk aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling.

Tot slot berichten wij u dat de vieringen in de kersttijd zijn vermeld op de bijlage bij deze brief.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.