Paasbrief 2021

De vastentijd is voor een christen een tijd van bewuste versobering. Zoals Jezus zich terugtrok in de woestijn en aldaar 40 dagen en nachten vastte als voorbereiding op zijn openbare leven, zo moet een christen in de hectiek van deze wereld een evenwicht proberen te vinden tussen enerzijds het lawaai van de wereld en de stilte van de woestijn waarin hij God kan ontmoeten.

Vasten doen we niet op onszelf. We hebben de hulp nodig van de Heilige Geest.

Jezus werd door de Heilige Geest gedreven naar de woestijn waar hij na 40 dagen van vasten werd beproefd door de duivel. De duivel vraagt Hem zijn macht te gebruiken in eigen voordeel. Hoe gemakkelijk moet het voor Jezus zijn om stenen te veranderen in brood ? Vervolgens toont de duivel Jezus alle koninkrijken van de wereld. Het wordt Hem allemaal aangeboden, onder één voorwaarde, namelijk dat Jezus zijn liefde voor Zijn Vader opgeeft. De derde bekoring is de meest sluwe van alle bekoringen. Jezus wordt hierin uitgedaagd om misbruik te maken van zijn speciale relatie met Zijn Vader. Jezus bestrijdt de duivel echter met het woord uit de Heilige Schrift en weet zich sterk door de Heilige Geest waarmee Hij is vervuld. Vasten is in zekere zin een wapenrusting aanleggen door ons te laten leiden door de Geest van God, die ons kinderen van God doet zijn.

Het openbare leven van Jezus wordt gekenmerkt door Zijn bewustzijn dat Hij omhoog geheven moet worden zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn.

Jezus is zich ervan bewust dat dit de enige manier is om de mensen weer naar God te brengen. Ons geloof is daarmee niet een pessimistisch geloof, maar een geloof in de Liefde van God die zijn eniggeboren Zoon aan ons heeft gegeven, opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Het lijdensverhaal toont ons niet alleen de zwakheid van de leerlingen en de haat van de gevestigde religieuze orde, maar ook de majesteit van Jezus, die zijn lijden ondergaat als de wil van Zijn Vader. Het lijden van Jezus heeft twee kanten. Enerzijds de schijnbare afwezigheid van God de Vader; anderzijds de afwijzing van de Goddelijke Liefde door de mensen. Jezus tast gelijk wij mensen in het duister omtrent het nut van het lijden. Hij laat zich echter er niet door neerslaan, maar ondergaat het lijden als een strijd tegen de krachten van de duisternis. Doorheen de duisternis van Goede Vrijdag en de stilte van Paaszaterdag, gloort het zachte licht van Paasmorgen. Jezus laat zich niet binden door de strikken van de dood.

Getuigen komen de leerlingen melden dat de Heer is verrezen. Ongeloof en schrik is hun reactie. Het is de Verrezen Heer zelf die de leerlingen tegemoet komt door aan hen te verschijnen en hun zo tot het geloof in de verrijzenis brengt. Licht en duisternis zijn van alle tijden. Geen mens ontkomt aan het lijden. Ons geloof is tevens vol hoop. We weten dat Jezus het lijden ook niet uit de weg is gegaan en door het lijden heen het Leven is binnengegaan.

We wensen u als bestuur dit verrijzenisgeloof toe en daarom een Zalig Pasen.

Het groot onderhoud 2020 aan het kerkgebouw is afgerond. Het Kerkbezoek is jammer genoeg nog steeds beperkt. We hopen dat er spoedig betere tijden zullen aanbreken.

We willen u als donateur van onze stichting bedanken voor uw financiële ondersteuning van ons werk. We hopen dat u ons werk blijft steunen. Dit is noodzakelijk willen we ook in de toekomst een baken van hoop blijven voor alle mensen die God zoeken. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek.