Kerstbrief 2021

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg, 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij mij is de advent een tijd van tradities.

Eerst wordt de kerstversiering van zolder gehaald en de kerstboom opgetuigd.

Ik geniet dan met volle teugen van al het zilverwerk dat glinstert en de kerstverlichting die het huis in donkere dagen zo gezellig maakt.

Een week later wordt de stal van zolder gehaald en krijgen de herders en de wijzen hun plaats bij de kerststal. Het Goddelijk Kind is nog niet geboren, maar het is alsof ik met de herders en de wijzen uitzie naar het feest van Christus geboorte.

Delen mensen niet dezelfde tradities en verwachting als zij samenkomen in de kerk ? De adventskaarsen – symbool van het Komende Licht dat met Christus in de wereld komt – worden één voor één ontstoken. We zingen het Rorate Caeli

dat ons voorhoudt dat een mens zonder God wordt als een verlaten stad, als een gevallen blad dat door de wind wordt weggevoerd van God.

Toch is de advent meer dan een oude traditie. Worden we in de advent niet gewezen op de kern van ons bestaan ? De lezingen van de advent geven hierbij

een sleutelrol aan Johannes de Doper. Zijn taak is de mensen voor te bereiden op de komst van de Heer. Hij spreekt hierbij duidelijke taal. Alle kromme paden moeten recht worden en alle ruwe wegen effen. Dalen moeten gevuld worden en bergen en heuvels moeten geslecht worden. God kijkt naar ons hart en verwacht van ons eerlijkheid. Bekering betekent daarom vooral je hart openen voor Jezus die ons met het vuur van de Heilige Geest wil dopen. Jezus is sterker dan Johannes, omdat alleen Hij het hart van de mens kan vervullen met Gods Liefde.

Die liefde is ernstig. Zij zal het kaf verbranden. Alles wat leeg en onecht is in ons hart zal moeten verdwijnen. Wat de mens niet uit zichzelf vermag, zal het vuur van de Geest bewerken, namelijk een grondige zuiverheid van hart. Deze zuiverheid brengt vreugde die het hart vervult en die niemand ontnemen kan.

We vieren met Kerst de geboorte van Jezus die als het ware Licht dat iedere mens verlicht in de wereld komt. We zullen vernemen dat niet iedere mens bereid is Hem te aanvaarden. Licht en duisternis blijven. Zij zijn van alle tijden.

Het blijde nieuws is dat God aan allen die Hem wel aanvaarden, het vermogen geeft om kinderen van God te worden. Als kinderen van God zijn zij, ook in sombere tijden, het zout der aarde en het licht van de wereld. Dit is het wonder van Kerstmis dat iedere mens raakt.  

Het bestuur wenst u daarom een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe.

Het afgelopen jaar waren er geen werkzaamheden aan ons kerkgebouw. Het laatste groot onderhoud is in 2020 afgerond.

Het corona-virus heeft nog steeds gevolgen voor het kerkbezoek. Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen, zijn er op dit moment geen kerdiensten mogelijk na 17.00 uur. Gelukkig biedt de livestream uitkomst, zodat u niet geheel verstoken hoeft te blijven van het bijwonen, weliswaar via livestream, van de kerstvieringen. 

Ons werk blijft echter doorgaan, zodat we hopen dat u ons werk blijft steunen.

Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Hieronder treft u een overzicht van de vieringen in de kersttijd:

Woensdag 22 december 2021:

16.00 uur: Boeteviering

Vrijdag 24 december 2021,Kerstnacht

16.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor

20.00 uur: Latijnse eucharistieviering met de Schola Cantorum via livestream (geen kerkbezoek)

Zaterdag 25 december 2021, Eerste Kerstdag

10.00 uur: Latijnse eucharistieviering met de Schola Cantorum

12.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor

16.00  uur: Solemn Eucharist in English.

Zondag 26 December 2021,Tweede Kerstdag

10.00 uur: Latijnse eucharistieviering met de Schola Cantorum
12.30 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor

16.00 uur: Eucharist in English

Vrijdag 31 december2021, Oudjaarsdag:
12.30 uur: Eucharistieviering zonder zang;
16.00 uur: Nederlandstalige eucharistieviering met het Xaveriuskoor.