Paasbrief 2022

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

Nu de oorlog in Europa het wereldtoneel beheerst, komt al snel de vraag op naar het mensbeeld dat ons voor ogen staat. Wie denkt in termen van geweld, hoezeer noodzakelijk voor de verdediging van zijn eigen vaderland, zal ook moeten beseffen, dat de prijs voor al dat geweld hoog is. Een mens is immers niet geschapen voor geweld.

Geweld schaadt de mens in zijn waardigheid van mens als beeld van God. Waar liefde en vergeving zouden moeten heersen, worden in tijden van oorlog deze al snel verwisseld door haat en wraak met het risico dat men zijn gelijk met alle middelen aan de ander wil opleggen.

Tijdens het leven van Jezus was de situatie niet veel anders. Veel Joden in Palestina verlangden ernaar te worden bevrijd van de overheersing door de Romeinen. Het openbare leven van Jezus wordt gekenmerkt door Zijn Verkondiging van het Rijk van God. Jezus gaf zijn leerlingen vaak te verstaan dat zij het Rijk van God niet moesten verstaan in politieke zin. Hij deed dit aan de hand van de parabels van de schat in de akker, het gist in de deeg en het mosterdzaadje dat uitgroeit tot een boom waarin vele vogels komen nestelen. Jezus ontvluchtte de menigte dan ook toen Hij begreep dat de mensen Hem tot een aardse koning wilden uitroepen. Hij was gekomen om de mensen weer te herstellen in hun oorspronkelijk waardigheid van kinderen van God; mensen geschapen naar het beeld van God en als zodanig erfgenamen van het Rijk van God, het Rijk van Liefde, want God is Liefde.

De tegenstanders van Jezus kwamen uit de hoek van de Farizeeën en de Sadduceeën, de gevestigde religieuze orde, die veel deden voor de uiterlijke schijn, maar innerlijk ver van God verwijderd waren. Wie zich niet aan hun regels hield, verdiende in hun ogen straf en uitsluiting. Jezus wijst hun op hun schijnheiligheid en hun gebrek aan liefde voor God en medemensen. Hij komt op voor mensen die falen in hun leven en geneest hen naar ziel en lichaam. Doordat Jezus de wet van God stelt boven de wet van mensen en zichzelf de Zoon van God noemt, besluiten de Farizeeën en de Sadduceeën Jezus te doden.

Het lijdensverhaal toont ons een smeltkroes van slechtheid en zwakheid van mensen. We zien ook de koninklijke houding van Jezus. Hij is vrij van geweld en laat zich ook niet ketenen door het geweld. Hij zwijgt en ondergaat het Lijden als de wil van God.

Geweld lijkt voor een korte duur de grote winnaar. De waarheid van Pasen is echter dat God zich niet laat binden door de strikken van de dood. De Liefde is sterker dan de machten van kwaad en dood. Het kruis wordt zo de nieuwe levensboom waar de krachten van de duisternis worden gebonden. Wij wensen u en de wereld een Zalig Pasen.

De kerk heeft een missionaire taak vooral in een samenleving waar het Woord van God nauwelijks gehoord wordt en de sacramenten van het geloof niet of nauwelijks gepraktiseerd worden. Dank zij u kan de kerk haar missionaire taak blijven uitoefenen. We hopen dan ook dat u ons werk blijft steunen. Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. We danken u op voorhand voor uw gave.